Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 5. Społeczeństwo - Marcin Mazur

Ważnymi czynnikami rozwoju obszarów wiejskich są potencjał społeczny i aktywność mieszkańców. Te uwarunkowania są trudno mierzalne, a inwestycje w ich zakresie cechuje długotrwałe oczekiwanie na efekty. Istnieje jednak szereg wymiernych wskaźników pozwalających wnioskować o poziomie rozwoju społecznego w sposób pośredni. Ich wartości są pochodną oddziaływania wielu różnorodnych czynników, ale świadczą one o aktywności i kapitale społecznym. Do takich mierników zaliczyć można np. odsetek osób z wyższym wykształceniem i poziom skolaryzacji, liczbę organizacji pozarządowych, liczbę mikroprzedsiębiorstw lub aktywność zawodową mieszkańców. Co prawda obszary wiejskie osiągają na ogół słabsze wartości wskaźników kapitału społecznego niż miasta, ale wskaźniki te nie uwzględniają takich elementów, jak chociażby więzi sąsiedzkie.

Rozdział 5.1. Wykształcenie i umiejętności

 

Rozdział 5.2. Aktywność ekonomiczna i społeczna

 

Rozdział 5.3. Kultura ludowa
Rozdział 5.4. Zachowania wyborcze