Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 6. Funkcje gospodarcze - Jerzy Bański, Konrad Czapiewski

Funkcje obszaru to kierunki działalności społeczno-gospodarczej, które wpływają na rozwój lokalny i zaspokojenie potrzeb bytowych ludności. W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi koncepcjami typologii funkcjonalnej obszarów wiejskich, bazującymi na ogół na analizie zbioru wskaźników diagnostycznych. W podejściu lokalizacyjnym wykorzystuje się zasadę kontinuum miasto-wieś. Podejście strukturalne pozwala grupować obszary wiejskie ze względu na ich cechy społeczno-ekonomiczne. Podejście kombinacyjne ma charakter złożony i na ogół łączy metody stosowane w podejściu lokalizacyjnym i strukturalnym. W strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich wiodącą rolę odgrywa rolnictwo o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju, a dalej leśnictwo, turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo i produkcja.

Rozdział 6.1. Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich
Rozdział 6.2. Rolnictwo
Rozdział 6.3. Przemysł i przetwórstwo
Rozdział 6.4. Usługi

 

Rozdział 6.5. Energetyka odnawialna