Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 7. Mieszkalnictwo i infrastruktura - Konrad Czapiewski

Wyposażenie infrastrukturalne oraz budownictwo mieszkaniowe są materialnym przejawem zagospodarowania przestrzennego kraju. Często podkreśla się rolę infrastruktury jako warunku koniecznego do podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów krajowych i zagranicznych, nowych mieszkańców i turystów. Jednakże infrastruktura sama w sobie nie jest czynnikiem sprawczym przemian społeczno-gospodarczych. Mieszkalnictwo i infrastruktura cechują się wysoką trwałością czasową i przestrzenną. W ujęciu regionalnym zaznacza się wyraźne zróżnicowanie tych elementów przestrzeni wiejskiej. Jest ono rezultatem przeszłości historycznej związanej z podziałem kraju w XIX w. i kształtem państwa przed II wojną światową oraz wynikiem współczesnych procesów społeczno- gospodarczych, których istotnym elementem jest intensywna suburbanizacja.

Rozdział 7.1. Budownictwo mieszkaniowe

 

Rozdział 7.2. Infrastruktura techniczna
Rozdział 7.3. Infrastruktura społeczna
Rozdział 7.4. Dostępność komunikacyjna i łączność