Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

ATLAS OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE


 

Rozdział 8. Planowanie i zarządzanie - Jerzy BańskiTomasz Ryger

Planowanie rozwoju obszarów wiejskich jest regulowane przez szereg dokumentów o różnej skali szczegółowości wynikającej z ich zakresu tematycznego i terytorialnego. Ogólną politykę rozwojową na poziomie kraju kształtują: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. W wymienionych dokumentach zwraca się m.in. uwagę na spójność terytorialną i równoważenie rozwoju oraz wzmacnianie procesów integracyjnych i powiązań funkcjonalnych. Natomiast dokumentem odnoszącym się bezpośrednio do obszarów wiejskich jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2010–2020. Dokument w swojej warstwie wizyjnej przewiduje poprawę jakości życia oraz efektywne wykorzystanie zasobów i potencjałów dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Rozdział 8.1. Samorząd terytorialny
Rozdział 8.2. Planowanie przestrzenne
Rozdział 8.3. Fundusze UE dla wsi i rolnictwa
Rozdział 8.4. Obszary problemowe