IGiPZ PAN > Instytut > Deklaracja dostępności

Instytut

Deklaracja dostępności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN oraz Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska.

 • Data publikacji stron internetowych: 2011-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strony zawierają pliki pdf w postaci graficznej, do odczytu których należy użyć narzędzi OCR. W większości przypadków są to dokumenty, które nie są niezbędne do realizowania bieżących zadań jednostki ani korzystania z jej usług, a ponadto zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre elementy graficzne, w tym funkcjonujące jako linki lub mające charakter promocyjny i dekoracyjny, nie posiadają alternatywnych opisów w postaci etykiet tekstowych.
 • Strony mogą zawierać kontekstowe odnośniki tekstowe bez jednoznacznej informacji o celu łącza bezpośrednio w nazwie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ds. administracyjnych
 • Adres: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
  ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
 • E-mail: igipzpan@twarda.pan.pl
 • Telefon: (22) 6978841

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warszawa, ul. Twarda 51/55 (siedziba IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego w Warszawie)

 1. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Twardej i jest ono dostępne dla osób pełnosprawnych ruchowo (6 stopni). Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu wejście do budynku możliwe jest podjazdem znajdującym się z tyłu budynku od strony parkingu, tuż przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Powyższe niedogodności mogą zostać zniwelowane poprzez pomoc, której każdorazowo udzieli osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej obsługa recepcji/portierni budynku funkcjonującej całodobowo.
 2. Przed budynkiem od ul. Twardej są wyznaczone 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na tyłach budynku na parkingu od podwórza również znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. W holu przy portierni usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi umożliwiające wjazd na wózku, wewnątrz możliwość swobodnego dostępu do urządzeń sanitarnych wyposażonych w uchwyty ułatwiające korzystanie z nich).
 4. W holu przy portierni znajduje się przystanek windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dojazd na każdy poziom budynku (szerokie drzwi umożliwiające wjazd na wózku, poręcze wewnątrz na wysokości przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznaczenia na tablicy sterującej mają dodatkowe opisy w języku brajla). Na piętra od 1-5 można również się dostać pozostałymi windami. Jedna znajduje się przy portierni zaś dwie przy wewnętrznej klatce schodowej. Ich wyposażenie spełnia normy wymagane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niewidomych i słabowidzących.
 5. Na poszczególnych piętrach w poziomych ciągach komunikacyjnych istnieje możliwość swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich (brak schodów, progów czy barier uniemożliwiających swobodne poruszanie).
 6. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Toruń, ul. Kopernika 19 (siedziba Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN). Budynek wpisany do rejestru zabytków.

 1. Wejście główne do recepcji wymaga pokonania jednego stopnia. Wejście główne otwiera się na szerokość 85 cm i po założeniu pochylni przez obsługę budynku, może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim. Przy lekkim wózku możliwe jest pokonanie stopnia z pomocą obsługi budynku. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy obsługi budynku udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo na piętra.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety wymaga pokonania 14 stopni i wąskiego korytarza w piwnicy.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w dwóch lokalizacjach przy ul. Świętego Ducha około 100 m od budynku. W razie potrzeby pracownicy obsługi budynku udzielą informacji i pokierują na miejsca. Należy jednak uprzedzić, że z uwagi na położenie budynku w ścisłym zabytkowym centrum Torunia miejsca te często są zajęte.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Kraków, ul. Św. Jana 22 (siedziba Zakładu Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN). Budynek wpisany do rejestru zabytków.

 1. Wejście do budynku od strony ulicy św. Jana wymaga pokonania progu ok. 7 cm i przekroczenia podwyższenia o wysokości stopnia 7 cm. Wejście po otwarciu skrzydeł drzwiowych przez obsługę budynku może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim.
 2. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy obsługi budynku udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
 3. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo na piętra.
 4. W budynku na parterze sąsiedniego skrzydła znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Szymbark 430 (Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku). Budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.

 1. Wejście główne do budynku wymaga pokonania 4 stopni. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo na piętro. Na parterze w poziomym ciągu komunikacyjnym istnieje możliwość swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich (brak schodów, progów czy barier uniemożliwiających swobodne poruszanie).
 3. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.