Instytut

RADA NAUKOWA


Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane przez Radę Naukową IGiPZ PAN (IG PAN do 1974 r.)

Lp. Imię i nazwisko Tytuł rozprawy habilitacyjnej Data nadania stopnia Miejsce zatrudnienia
1. Alfred JAHN Wyżyna Lubelska – studium rzeźby czwartorzędu 10.02.1956 UWr, Wrocław
2. Antoni KUKLIŃSKI Problemy przestrzenne rozwoju przemysłu cementowego w Polsce w latach 1946–80 23.11.1962 IG PAN
3. Leszek KOSIŃSKI Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach 1945–60 19.01.1963 IG PAN
4. Michał CHILCZUK Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce 26.04.1963 IG PAN
5. Juliusz BRAUN Elementy ekologii miasta przemysłowego 29.06.1963 Zakład Badań Naukowych GOP
6. Andrzej WRÓBEL Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii 19.02.1964 IG PAN
7. Leszek STARKEL Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich na przykładzie części dorzecza górnego Sanu 19.06.1964 IG PAN
8. Józef BABICZ Teoria powstawania gatunków Moritza Wagnera – przyczynek do dziejów biogeografii 28.01.1966 IHN PAN
9. Teofil LIJEWSKI Dojazdy do pracy w Polsce 26.01.1967 IG PAN
10. Stefan JEWTUCHOWICZ Geneza pradoliny Warszawsko-Berlińskiej między Nerem i Moszczenicą 26.01.1968 IG PAN
11. Jan SZUPRYCZYŃSKI Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu 18.03.1968 IG PAN
12. Jerzy KRUCZAŁA Problemy teoretyczne planowania regionalnego 28.10.1968 Pracownia Planów Regionalnych, Kraków
13. Lucjan CIAMAGA Podział pracy w przemyśle krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 28.10.1968 IG PAN
14. Andrzej S. KOSTROWICKI Geography of the Palearctic Papilionoidea 22.02.1969 IG PAN
15. Stanisław MISZTAL Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na obszarze Polski w latach 1860–1965 22.02.1969 IG PAN
16. Halina SZULC Typy wsi Śląska Opolskiego na początku XIX wieku i ich geneza 16.01.1970 IG PAN
17. Marcin ROŚCISZEWSKI Kierunki ewolucji w rolnictwie krajów Maghrebu 17.04.1970 IG PAN
18. Zofia MICHALSKA Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z terenu Polski Środkowej 8.06.1970 ZNG PAN
19. Jerzy GRZESZCZAK Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju (na przykładzie Francji) 14.12.1970 IG PAN
20. Kazimierz KLIMEK Współczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny sandrowej Skeidararsandur (Islandia) 24.06.1971 IG PAN
21. Teresa KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA Pochłanianie promieniowania słonecznego na obszarze Polski 18.12.1971 IG PAN
22. Andrzej WERWICKI Struktura przestrzenna średnich miast-ośrodków wojewódzkich w Polsce 3.11.1972 IG PAN
23. Mirosława OPAŁŁO Mierniki rozwoju regionów 9.03.1973 Komisja Planowania
24. Piotr KORCELLI Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast 25.06.1973 IG PAN
25. Witold BARCZUK Przedpole portów polskich 7.02.1975 IM, Gdańsk
26. Stanisław OKOŁO-KUŁAK 1. Rejonizacja produkcji rolnej na tle ogólnych celów rozwoju rolnictwa w gospodarce planowej, 2. Metoda monografii rolnictwa dla potrzeb planowania przestrzennego, 3. Planowanie przestrzenne rolnictwa 9.01.1976 Instytut Ziemniaka, Bonin
27. Maria CIECHOCIŃSKA-JANOWSKA 1. Problemy ludnościowe aglomeracji warszawskiej, 2. Deglomeracja Warszawy 1965–1970 26.01.1976 IGiPZ PAN
28. Adam KOTARBA Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich (na przykładzie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich) 29.06.1976 IGiPZ PAN
29. Tadeusz GERLACH Współczesny rozwój stoków Polskich Karpat Fliszowych 25.10.1976 IGiPZ PAN
30. Piotr EBERHARDT Koncentracja przestrzenna osadnictwa a produktywność przemysłu 18.11.1976 IGiPZ PAN
31. Ewa ADRJANOWSKA Morze jako czynnik lokalizacyjny przemysłu 19.05.1977 UG, Gdańsk
32. Edward WIŚNIEWSKI Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską 10.06.1977 IGiPZ PAN
33. Irena CZARNECKA Delimitacja zespołów osadniczych przy zastosowaniu grafów na przykładzie codziennych dojazdów pracowniczych 28.06.1977 UŁ, Łódź
34. Stanisław KOMOROWSKI Przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego 20.06.1978 UW, Warszawa
35. Antoni ZAGOŻDŻON Ośrodki regionalne i subregionalne Polski 30.03.1979 UWr, Wrocław
36. Eugeniusz DROZDOWSKI Deglacjacja dolnego Powiela w środkowym Wuermie i związane z nią środowiska depozycji osadów 23.05.1979 IGiPZ PAN
37. Tadeusz HOFF 1. Łączność jako przedmiot badań geograficzno-ekonomicznych, 2. Rozwój komunikacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowszczyzny 23.11.1979 Filia UMCS w Rzeszowie
38. Maria MORAWSKA-HORAWSKA Wpływ środowiska geograficznego na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji krakowskiej oraz metoda prognozy średniego dobowego stężenia SO dla obszarów miejskich na przykładzie Krakowa 28.02.1980 IMGW, Kraków
39. Jerzy DĘBSKI Integracja wielkich miast w Polsce według powiązań towarowych 28.03.1980 IGiPZ PAN
40. January SŁUPIK Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych 17.02.1981 IGiPZ PAN
41. Andrzej RACHOCKI Alluvial fans – an attempt at an empirical approach 17.02.1982 UW, Warszawa
42. Wojciech FROEHLICH Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej 19.05.1982 IGiPZ PAN
43. Zofia WIĘCKOWICZ Metodyczne podstawy analizy struktury przestrzenno-gospodarczej rolnictwa dla potrzeb kompleksowego urządzania obszarów wiejskich 6.07.1982 AR, Wrocław
44. Maria BAUMGART-KOTARBA Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala) 22.03.1984 IGiPZ PAN
45. Stanisław HEŘMAN Procesy urbanizacji i przemiany systemu osadniczego 12.11.1985 IGiPZ PAN
46. Ludwik MAZURKIEWICZ Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania 16.12.1986 IGiPZ PAN
47. Roman SZCZĘSNY Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa w Polsce w latach 1970–1980 30.05.1988 IGiPZ PAN
48. Władysława STOLA Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna 18.10.1988 IGiPZ PAN
49. Grzegorz WĘCŁAWOWICZ Struktura społeczno-przestrzenna miast w Polsce 13.12.1988 IGiPZ PAN
50. Andrzej GAWRYSZEWSKI Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, 1952–1985 12.12.1989 IGiPZ PAN
51. Wojciech ŻEBROWSKI Dostępność terenów wiejskich jako czynnik równowagi transportowej 12.12.1990 AR-T, Olsztyn
52. Jan MATUSZKIEWICZ Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Bory mieszane i acydofilne dąbrowy 28.02.1991 IGiPZ PAN
53. Krystian HEFFNER Śląsk Opolski. Proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego 7.07.1992 IŚ, Opole
54. Marek GRZEŚ Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki 8.10.1992 IGiPZ PAN
55. Zbigniew RYKIEL Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych 20.10.1993 IGiPZ PAN
56. Zygmunt BABIŃSKI Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły 20.10.1993 IGiPZ PAN
57. Maciej DRZEWIECKI Wiejska przestrzeń rekreacyjna 17.11.1993 Instytut Turystyki, Warszawa
58. Krzysztof BŁAŻEJCZYK Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego 6.04.1994 IGiPZ PAN
59. Ewa NOWOSIELSKA Teoria Christallera: prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych) 8.06.1994 IGiPZ PAN
60. Barbara KRAWCZYK Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka 25.10.1994 IGiPZ PAN
61. Mieczysław BANACH Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek 28.06.1995 IGiPZ PAN
62. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA Szacowanie ewapotranspiracji, wilgotności gleb i masy zielonej łąk na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA 14.12.1995 IGiK, Warszawa
63. Ryszard GLAZIK Obieg wody w klimacie kontynentalnym na przykładzie północnej Mongolii 6.03.1996 IGiPZ PAN
64. Jerzy DZIECIUCHOWICZ Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich, przykład aglomeracji łódzkiej 8.10.1996 UŁ, Łódź
65. Stanisław KOZIARSKI Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie 29.10.1997 UO, Opole
66. Marek PRONIEWSKI Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Niemiec) 17.12.1997 Uniw. w Białymstoku
67. Joanna PLIT Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.) 18.03.1998 IGiPZ PAN
68. Michał JASIULEWICZ Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej 27.10.1999 Politechnika Koszalińska
69. Zbigniew TAYLOR Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej 15.03.2000 IGiPZ PAN
70. Zbigniew MAKIEŁA Infrastruktura techniczna w strukturze regionalnej Polski Południowo-Wschodniej 7.06.2000 WSP, Kraków
71. Jerzy BAŃSKI Obszary problemowe w rolnictwie Polski 11.10.2000 IGiPZ PAN
72. Tadeusz PALMOWSKI Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej 17.10.2001 UG, Gdańsk
73. Roman UDNICKI Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania – dynamika – kierunki) 25.09.2002 UMK, Toruń
74. Marek DEGÓRSKI Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych 30.10.2002 IGiPZ PAN
75. Marek KUPISZEWSKI Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych 11.12.2002 IGiPZ PAN
76. Roman SOJA Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach 22.10.2003 IGiPZ PAN
77. Jerzy SOLON Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności 10.12.2003 IGiPZ PAN
78. Roman KULIKOWSKI Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych 25.02.2004 IGiPZ PAN
79. Tomasz KOMORNICKI Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce 3.11.2004 IGiPZ PAN
80. Andrzej MISZCZUK Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość 8.12.2004 UMCS, Lublin
81. Piotr GĘBICA Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej 27.04.2005 URz, Rzeszów
82. Zbigniew PODGÓRSKI Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy 22.06.2005 UMK, Toruń
83. Ewa ROO-ZIELIŃSKA Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porownawcza stosowanych metod 26.10.2005 IGiPZ PAN
84. Mirosław BŁASZKIEWICZ Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza) 7.06.2006 IGiPZ PAN
85. Wioletta Kamińska Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003 9.05.2007 IG AŚ, Kielce
86. Tomasz KALICKI Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich 27.06.2007 IGiPZ PAN
87. Jan WENDT Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 7.05.2008 UG, Gdańsk
88. Zofia RĄCZKOWSKA Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy 8.10.2008 IGiPZ PAN
89. Anna KOZŁOWSKA Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej) 17.12.2008 IGiPZ PAN
90. Tomasz Przemysław ŚLESZYŃSKI Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski 25.02.2009 IGiPZ PAN
91. Marek WIĘCKOWSKI Turystyka na obszarach przygranicznych Polski 12.10.2011 IGiPZ PAN
92. Andrzej CZERNY Teoria nazw geograficznych 18.04.2012 IGiPZ PAN
93. Ewa KORCELLI-OLEJNICZAK Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika 27.11.2013 IGiPZ PAN
94. Paweł PROKOP Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii 5.03.2014 IGiPZ PAN
95. Mariusz KOWALSKI Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny 25.06.2014 IGiPZ PAN
96. Piotr ROSIK Tytuł osiągnięcia naukowego: "Modelowanie i ewaluacja dostępności potencjałowej przestrzeni Polski z wykorzystaniem wielu wymiarów dostępności" 16.12.2015 IGiPZ PAN
97. Stanisław KĘDZIA Tytuł osiągnięcia naukowego: "Wpływ zmian klimatu na wybrane elementy kriosfery i modelowanie rzeźby Tatr i Karkonoszy" 8.03.2017 IGiPZ PAN
98. Magdalena KUCHCIK Tytuł osiągnięcia naukowego: "Warunki termiczne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność" 10.10.2018 IGiPZ PAN
99. Michał SŁOWIŃSKI Tytuł osiągnięcia naukowego: "Reakcja systemów jeziorno-torfowiskowych na gwałtowne zmiany hydroklimatyczne w okresie postglacjalnym" 10.10.2018 IGiPZ PAN
100. Marcin STĘPNIAK Tytuł osiągnięcia naukowego: "Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie poziomu dostępności" 10.10.2018 IGiPZ PAN
101. Łukasz WIEJACZKA Tytuł osiągnięcia naukowego: "Wpływ dużych zbiorników zaporowych na środowisko geograficzne polskich Karpat" 10.10.2018 IGiPZ PAN
102. Bożena DEGÓRSKA Tytuł osiągnięcia naukowego: "Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy" 19.12.2018 IGiPZ PAN
103. Anna KOWALSKA Tytuł osiągnięcia naukowego: "Dynamika roślinności starych lasów i wtórnych lasów porolnych w centralnej Polsce - uwarunkowania naturalne i antropogeniczne" 19.12.2018 IGiPZ PAN
104. Anna BUCAŁA-HRABIA Tytuł osiągnięcia naukowego: "Zmiany pokrycia/użytkowania ziemi i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w skali zlewni w polskich Karpatach Zachodnich podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej" 27.02.2019 IGiPZ PAN
105. Halina KACZMAREK Tytuł osiągnięcia naukowego:"Ewolucja strefy brzegowej nizinnych zbiorników zaporowych w warunkach dużych wahań poziomu wody na przykładzie Zbiornika Jeziorsko na Warcie" 27.02.2019 IGiPZ PAN
106. Michał NIEDZIELSKI Tytuł osiągnięcia naukowego:"Normatywne i pozytywne analizy długości dojazdów do pracy" 2.10.2019 IGiPZ PAN
107. Małgorzata KIJOWSKA-STRUGAŁA Tytuł osiągnięcia naukowego:"Wpływ czynników naturalnych i współczesnej działalności człowieka na funkcjonowanie systemu stokowo-korytowego w zlewniach polskich Karpat Zachodnich" 18.12.2019 IGiPZ PAN
108. Danuta SZUMIŃSKA Tytuł osiągnięcia naukowego:"Czynniki determinujące warunki hydrochemiczne we współczesnych strefach peryglacjalnych w kontekście zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji" 18.12.2019 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
109. Piotr GIERSZEWSKI Tytuł osiągnięcia naukowego:"Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu Zbiornika Włocławskiego" 18.12.2019 IGiPZ PAN
110. Konrad CZAPIEWSKI Wiejskość a wiedza – ujęcie czasowo-przestrzenne 10.03.2021 IGiPZ PAN
111. Witold BOCHENEK Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka 9.06.2021 IGiPZ PAN
112. Andrzej AFFEK Potencjał środowiska przyrodniczego do świadczenia usług ekosystemowych 1.03.2023 IGiPZ PAN
113. Michał Habel Wpływ zabudowy hydrotechnicznej oraz innych form antropopresji w zlewniach na tempo erozji transportu i akumulacji osadów rzecznych 7.06.2023 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
114. Ariel Ciechański Konsekwencje transformacji systemu pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w Polsce 25.03.2024 IGiPZ PAN
115. Rafał Wiśniewski Dostępność do usług publicznych w kontekście przemian ludnościowych 25.03.2024 IGiPZ PAN