IGiPZ PAN > Zakład Badań Geośrodowiska > Stacje terenowe > Hala Gąsienicowa > Profil badań, Hala Gąsienicowa, Stacje terenowe, Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN, Kraków

Zakład Badań Geośrodowiska

STACJE TERENOWE - HALA GĄSIENICOWA


Profil badań

Stacja stanowi bazę dla badań geomorfologicznych, klimatycznych, geobotanicznych, dogodną ze względu na lokalizację. Badania geomorfologiczne skupiają się na rozpoznaniu ewolucji rzeźby i badaniu jej współczesnych przemian. Do najważniejszych osiągnięć należy rozpoznanie:

  • przebiegu i natężenia współczesnych procesów grawitacyjnych (Kotarba i in. 1983), a w dalszym etapie systemu denudacyjnego Tatr (Kotarba i in. 1987),
  • określenie roli procesów niwacji w modelowaniu rzeźby Tatr (Rączkowska 1993, 1997),
  • zmienności pór morfogenetycznych w ciągu roku (Kłapa 1980),
  • uwarunkowań i roli spływów gruzowych ( m.in. Kotarba 1992, 1997),
  • zmienności natężenia procesów morfologicznych w okresie holocenu (m.in. Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1993; Kotarba 1996), a głównie w okresie małej epoki lodowej (Kotarba 1995, 2004), plejstoceńskiej rzeźby glacjalnej i deglacjacji Doliny Suchej Wody (m.in. Baumgart-Kotarba, Kotarba, 1993, 2001),
  • rozpoznanie uwarunkowań występowania wieloletniej zmarzliny (Kędzia 2005, Mościcki i Kędzia 2002) oraz przebiegu procesów peryglacjalnych (Rączkowska 2007).
Budynek Stacji oraz ogródek meteorologiczny w okresie zimy

Obecnie badania koncentrują się na monitorowaniu reakcji rzeźby na zmiany klimatu. Badania klimatyczne skupiają się na badaniach mikroklimatycznych i topoklimatycznych. Najważniejszym osiągnięciem jest określenie przestrzennej zmienności warunków radiacyjnych (Baranowski 2003, 2007), termiki gruntu i mikroklimatycznych uwarunkowań przebiegu górnej granicy lasu (Baranowski i in. 2004, Gądek, Kędzia 2008). Badania roślinności obejmują kartowanie roślinności w różnych skalach (od skali mikro do krajobrazowej) oraz badania dynamiki zmian. Ich wynikiem są mapy roślinności (Kozłowska 2006) oraz rozpoznanie roślinności stref przejścia między piętrami roślinnymi (Kozłowska 2001, 2007). Prowadzone są badania interdyscyplinarne. Do najważniejszych osiągnięć należy określenie związków pomiędzy rzeźbą a roślinnością (Rączkowska, Kozłowska, Jakomulska 1999, Kozłowska, Rączkowska 2006).

Pomiary pokrywy śnieżnej na Hali Gąsienicowej (na zdj. S. Kędzia)

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Z racji, że Stacja Badawcza znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego osoby prowadzące badania naukowe muszą uzyskać zgodę od Dyrekcji Parku.

W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 42a znajduje się Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego z bardzo bogatą literaturą dotyczącą m.in. badań naukowych prowadzonych w Tatrach.