Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Naziemny skaning laserowy - realizacja projektu

Publikacje z zakresu TLS w 2019 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2019 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

Zbiorniki wodne na Polskim Niżu

Monitoring przekształceń strefy brzegowej zbiornika Jeziorsko – procesy mrozowe (kontynuacja pomiarów).

Więcej...

Tatrzański Park Narodowy (Morskie Oko)

Skanowanie stożków (Szerokiego i Zielonego) w celu określenia zmian przestrzennych i ilościowych wywołanych obrywami i spływami gruzowymi (kontynuacja badań).

Więcej...

Podhale (Białka Tatrzańska)

Pomiary TLS erozji wgłębnej w dolince sąsiadującej z kompleksem narciarskim Kotelnia-Białka, określenie ilości wynoszonego materiału (kontynuacja badań).

Więcej...

Tatry Zachodnie

Określenie wielkości i przestrzennego rozkładu zmian silnie zdegradowanego szlaku turystycznego w warunkach antropopresji - pomiary TLS przed i po zainstalowaniu umocnień przeciwerozyjnych.

Więcej...

Szwecja (Gotlandia i Färo)

Ewolucja bałtyckich wybrzeży skalistych w Szwecji.

Więcej...

Publikacje z zakresu TLS w 2018 r.

Prace dotyczące naziemnego skanowania laserowego opublikowane w 2018 r. przez pracowników IGiPZ PAN.

Więcej...

Osuwiska karpackie (Beskid Niski)

Wpływ erozji potoków górskich na uaktywnienie się osuwisk oraz wpływ ruchów osuwiskowych na zmiany w obrębie koryt poniżej wybranych form (11 seria pomiarowa).

Więcej...

Gorce

Monitoring kierunku i wielkości przeobrażeń morfodynamicznych strefy brzegowej koryta potoku - wpływ wezbrań i określenie dostawy materiału do transportu rzecznego; kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...

Tatrzański Park Narodowy

Określenie stopnia degradacji szlaku turystycznego pod wpływem ruchu pieszego oraz zmian zachodzących w obrębie stożka usypiskowego - kontynuacja pomiarów rozpoczętych w 2014 r.

Więcej...