Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Cele badania

Podstawowym celem badań była kompleksowa analiza oddziaływania korytarzy drogowych (w tym szlaków nowych) o dużym natężeniu oraz znaczących przyrostach ruchu na środowisko przyrodnicze oraz rozwój gospodarczy i społeczny obszarów sąsiadujących. Cele szczegółowe obejmowały zbadanie i określenie wpływu wybranych korytarzy transportowych na następujące elementy:

  • stan atmosfery i klimat akustyczny,
  • poziom fragmentacji systemów przyrodniczych,
  • jakość środowiska przyrodniczego,
  • dostępność przestrzenną i wielkość rynków pracy,
  • rozwój ekonomiczny obszarów przyległych,
  • sytuację społeczną obszarów przyległych,
  • bezpieczeństwo drogowe.

Wybór wymienionych elementów nie był przypadkowy. Dokonano go na podstawie dostępnej literatury przedmiotu (wyniki wcześniejszych badań) oraz dostępności i przydatności określonych wskaźników. Przyjęto, że badanie dotyczyć musi zagadnień, które charakteryzują się mierzalną zmiennością. Tylko w takim wypadku możliwe jest zdiagnozowanie wpływu drogi na badane cechy. Trzeba jednak pamiętać, że nowe polskie inwestycje drogowe funkcjonują w przestrzeni geograficznej stosunkowo krótko i tym samym nie wszystkie efekty ich istnienia są już możliwe do wnikliwej oceny. Mimo to uznano, że słuszne jest podjęcie badań określających krótkoterminowe rezultaty inwestycji, pozwalających w przyszłości na prowadzenie analiz porównawczych.

Zasadniczym założeniem badania było równoległe analizowanie oddziaływania, silnie obciążonych ruchem, korytarzy drogowych opartych na:

  • nowych autostradach (inwestycja po nowym śladzie),
  • nowych drogach ekspresowych (inwestycja po starym śladzie),
  • drogach krajowych, na których nie dokonano nowych inwestycji (tzw. droga reperowa).

W tym kontekście celem aplikacyjnym badania było sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki transportowej w skali krajowej i regionalnej oraz dostarczenie władzom podstaw metodycznych dla odpowiedniego kształtowania polityki spójności społeczno-ekonomicznej regionów.