Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

STACJA TERENOWA - DOBIEGNIEWO


Informacje ogólne

Badania zmian zachodzących w środowisku geograficznym pod wpływem oddziaływania dużej budowli hydrotechnicznej jaką jest stopień wodny „Włocławek” zostały rozpoczęte już na etapie jego budowy. Pierwsze obiekty stacji obserwacyjnej w Dobiegniewie powstały jednak dopiero w 1976 roku. Początkowo był to niewielki budynek kontenerowy i standardowo wyposażony ogródek meteorologiczny. Sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana stacja terenowa składa się obecnie z czterech budynków drewnianych powstałych na bazie kontenerów, o łącznej powierzchni 80 m2 i metalowego hangaru na sprzęt pływający. Pomysłodawcami i założycielami stacji byli Mieczysław Banach i Marek Grześ, obecnie profesorowie Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dr hab. Marek Grześ prof. UMK był pierwszym kierownikiem stacji. Od roku 1996 funkcję tę pełni dr Piotr Gierszewski, a obowiązki dozorcy i obserwatora wykonuje zatrudniona na ½ etatu Elżbieta Szpadzińska.

Stacja w Dobiegniewie (fotografia archiwalna)
Stacja w Dobiegniewie stanowi zaplecze dla badań hydrologicznych i geomorfologicznych prowadzonych przez pracowników Zakładu na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu. Spełnia ona również funkcję magazynu sprzętu do badań terenowych oraz "archiwum" próbek materiału geologicznego.

Stacja w Dobiegniewie
Badania geomorfologiczne i hydrologiczne prowadzone są nie tylko na zbiorniku włocławskim i w jego strefie brzegowej, ale również w zlewniach położonych w dnie Kotliny Płockiej. Od 1990 roku monitoringiem hydrologicznym i hydrochemicznym objęta jest zlewnia Rudy (53,2 km2). Ponadto badaniami objęte zostały również zlewnie Skrwy lewobrzeżnej, Zuzanki, Rybnicy i Rakutówki.

Stacja w Dobiegniewie
Na terenie stacji zlokalizowany jest ogródek meteorologiczny wyposażony w przyrządy umożliwiające pomiar temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, kierunku i prędkości wiatru, opadów i grubości pokrywy śnieżnej. Na zbiorniku włocławskim wykonywane są obserwacje przebiegu zjawisk lodowych, stanów i temperatury wody oraz wysokości falowania. Monitoring meteorologiczny i hydrologiczny prowadzony jest na stacji od listopada 1977 roku. W roku 1999 zainstalowana została automatyczna stacja pogodowa „Weather Monitor II”, za pomocą której co 15 min rejestrowane są temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i opady atmosferyczne. W odległości 3 km od stacji na strudze Ruda wybudowany został próg kontrolno-pomiarowy, gdzie od roku 1989 prowadzone są pomiary stanów wody i natężenia przepływu.