Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

STACJA TERENOWA - DOBIEGNIEWO


Problematyka badawcza

Badania prowadzone na stacji w Dobiegniewie dotyczą szeroko rozumianego wpływu funkcjonowania zbiornika zaporowego włocławskiego na środowisko abiotyczne oraz zagadnień dotyczących ewolucji rzeźby i współczesnego funkcjonowania geoekosystemu dna doliny Wisły.

Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć należy zaliczyć opracowania dotyczące:
- morfodynamiki strefy brzegowej zbiornika włocławskiego, w tym również uwarunkowań rozwoju osuwisk na prawym zboczu Wisły  (Banach 1977, 1994, 1998),
- przebiegu procesów erozyjno-akumulacujnych w korycie Wisły poniżej zapory i powyżej cofki zbiornika (Babiński 1982, 1992, 1997),
- warunków transportu zawiesiny i przebiegu zmącenia w zbiorniku oraz na odcinku Wisły znajdującym się w strefie jego oddziaływania (Gierszewski 2007, 2011),
- przebiegu procesów sedymentacyjnych w zbiorniku włocławskim (Banach 1993, Gierszewski Szmańda 2007, Gierszewski 2009),
- wpływu spiętrzenia na hydrologię dolnej Wisły (Babiński, Grześ 1995),
- przebiegu zlodzenia oraz budowy i mechanizmu tworzenia się  zatorów śryżowo-lodowych w zbiorniku włocławskim oraz na dolnej Wiśle (Grześ 1991),
- wpływu zabudowy hydrotechnicznej na zmiany właściwości chemicznych wód dolnej Wisły (Gierszewski 2004),
- wpływu zbiornika włocławskiego na zmiany stosunków wodnych w dolinie Wisły (Glazik 1978),
- cech środowiska hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej oraz warunków obiegu wody i materii rozpuszczonej w systemie rzeczno-jeziornym zlewni Rudy (Gierszewski 2000, 2001),
- zróżnicowania odpływu rzecznego Skrwy lewej (Brykała, 2009).

Efektem przeprowadzonych dotychczas badań na zbiorniku włocławskim, na dolnej Wiśle w zasięgu wpływu spiętrzenia oraz w Kotlinie Płockiej są 4 rozprawy habilitacyjne, 6 rozpraw doktorskich oraz około 200 artykułów i notatek naukowych.

Aktualnie realizowane tematy na zbiorniku włocławskim i dolnej Wiśle koncentrują się na zagadnieniach:
- wpływu zbiornika włocławskiego na transformację reżimu transportu fluwialnego dolnej Wisły,
- wpływu hydrodynamiki mas wodnych zbiornika na zróżnicowanie właściwości fizyczno-chemicznych wody i osadów,
- wpływu zabudowy hydrotechnicznej na przekształcenie parametrów geometrii koryt rzecznych ich układu oraz rozwoju rzeźby i warunków depozycji osadów w łożysku rzeki.