Zakład Badań Geośrodowiska

STACJE TERENOWE - SZYMBARK


Profil badań

Monitoring środowiska przyrodniczego w obszarze fliszowym – obieg wody i substancji mineralnych:

  1. Spływ powierzchniowy i spłukiwanie gleby na poletkach stokowych. Badania dotyczące tego zagadnienia prowadzone są w dwojaki sposób:
    - na trzech ogrodzonych poletkach doświadczalnych o szerokości 6 m i długości 40, 80 i 120 m, użytkowanych jako łąka,
    - na pięciu ogrodzonych poletkach o szerokości 2 m i długości: 2, 4, 8, 16, 32 m, użytkowanych jako tzw. czarny ugór. Każde z poletek zakończone jest rynną zbierającą i zbiornikiem wyposażonym w limnigraf.

 

2. Spływ śródpokrywowy w 1-metrowej warstwie gleby: wielkość, intensywność i skład chemiczny spływającej wody. Poletko ma wymiary 10 m szerokości i 180 m długości, zakończone ekranem z folii i zbiornikiem z limnigrafem.

 

3. Dynamika poziomu wody podziemnej na stoku doświadczalnym – stanowiska z piezometrami o głębokości 50, 100, 150 i 200 cm w środkowej i dolnej części stoku.

 

4. Dynamika wilgotności gleby w profilu glebowym – pomiar wilgotności gruntu do głębokości 70 cm metodą TDR, w środkowej i dolnej części stoku.

 

5. Odpływ wody, zawiesiny i materiału rozpuszczonego ze zlewni Bystrzanki i Ropy. W profilu wodowskazowym zamykającym całą zlewnię Bystrzanki (13 km2) i Ropy po wodowskaz w Szymbarku (297 km2) prowadzone są ciągłe lub quasi-ciągłe pomiary hydrologiczne (stan i przepływ wody) i hydrochemiczne (oznaczenia koncentracji jonów i zawiesiny mineralnej).

 

6. Chemizm opadu podkoronowego i spływu wody po pniach drzew

 

7. Kartowanie zmian erozyjnych i akumulacyjnych form w korycie Bystrzanki.

 

8. Kartowanie osuwisk – rejestracja i ewidencjonowanie świeżych form osuwiskowych w okolicach Szymbarku.

 

Wszystkie pomiary odnoszone są do warunków meteorologicznych, określanych na podstawie obserwacji terminowych (3 razy na dobę) i wyników ciągłej rejestracji danych zbieranych przez automatyczną staję MILOS 500. Próby wody poddawane są pomiarom cech fizykochemicznych w laboratorium Stacji.