Zakład Geografii Miast i Ludności

Inne artykuły

Ciechański A., 2013, Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, 9, s. 31-35.

Ciechański A., Rosik P., 2013, Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w Gminach, Biuletyn KPZK, 252, Warszawa, s. 110-131.

Ciechański A., 2007, Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 14, Warszawa–Rzeszów, s. 165–177.

Ciechański A., 2007, Koleje cukrownicze w Europie Środkowej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 13, Warszawa–Rzeszów, s. 221–242.

Górczyńska M., 2014, Odnowa miejska à la française: społeczny wymiar programów rewitalizacji, Studia Regionalne i Lokalne, 58, s. 70-87.

Górczyńska M., 2014, Unique or universal? Mechanisms and processes of social change in post-socialist Warsaw, Hungarian Geographical Bulletin, 63, 3, s. 255-277.

Bouloc C., Górczyńska M., 2014, L’accession à la propriété privée dans les villes polonaises : un défi de transition post-socialiste, EchoGéo, 30, 23 s.

Korcelli-Olejniczak E., 2013, Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?, Geographia Polonica, 86, 2, s. 153-166.

Korcelli-Olejniczak E., 2013, Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej, [w:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, red. nauk. W. M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 109-124.

Korcelli-Olejniczak E., 2012, Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change, [w:] International Handbook of Globalization and World Cities, red. B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor, F. Witlox, 2, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK, s. 517-529.

Leibenath M., Korcelli-Olejniczak E., Knippschild R, 2008, Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development. Mind the Gaps, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg.

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014 Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4, s. 5-21.

Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215.

Śleszyński P., 2014, W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski, Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 1, s. 5-14.

Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-197.

Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, Studia Demograficzne, 2, s.35-57.

Taylor Z., Ciechański A., 2014, Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s.141-170.

Taylor Z., Ciechański A., 2014, Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s.471-497.

Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2 s.151-172.

Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II, Przegląd Geograficzny, 85, 4 s.516-547.

Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space, Geographia Polonica, 85, 3, s.5-22.