Zakład Geografii Miast i Ludności

Ważniejsze prace powstałe w Zakładzie

Bartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (studium geografii percepcji), Dokumentacja Geograficzna, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bourne L.S., Cori B., Dziewoński K. (red.), 1984, Progress in settlement systems geography. Papers at the 8th Meeting of the Commission on National Settlement Systems. Pisa, August 1984, Franco Angeli, Milano.

Bourne L.S., Sinclair R., Dziewoński K. (red.), 1984, Urbanization and Settlement Systems. International Perspectives, Oxford University Press, Oxford.

Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 33-50.

Dziewoński K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek, podstawy teoretyczne i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, 28, 4, s. 721-764.

Dziewoński K., 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 33, 4, s. 593-613.

Dziewoński K., 1962, Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33, 4, s. 441-457.

Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne, 63, IG PAN, Warszawa.

Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 55-63.

Dziewoński K., Gawryszewski A., Iwanicka-Lyrowa E., Jelonek A., Jerczyński M., Węcławowicz G., 1977, Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, Prace Geograficzne, 117, IGiPZ PAN, Warszawa.

Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Iwanicka-Lyra E. (red.), 1971, Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, Prace Geograficzne, 82, IGiPZ PAN, Warszawa.

Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Kosiński L., Kostrowicki J., Leszczycki S. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, 9, PWN, Warszawa.

Dziewoński K., Korcelli P., 1981, Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, 140, IGiPZ PAN, Warszawa.

Dziewoński K., Kosiński L., 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Dziewoński K., Malisz B., 1978, Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Studia KPZK PAN, 62, Warszawa.

Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty IGiPZ PAN, 53, Warszawa.

Górczyńska M., 2014, Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: dynamika i aktorzy, Prace Geograficzne, 246, IGiPZ PAN, Warszawa.

Grzeszczak J., 2010, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Monografie, 10, IGiPZ PAN, Warszawa.

Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, 76, IG PAN, Warszawa.

Jerczyński M., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru, Prace Geograficzne, 87, IG PAN, Warszawa (praca przetłumaczona na język czeski, niemiecki i hiszpański, a obszerne fragmenty także na język angielski i rosyjski).

Jerczyński M., 1973, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, Prace Geograficzne, 97, IG PAN, s. 11-138.

Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej, Statystyka Polski, 85, s. 20-73.

Jerczyński M., Grzeszczak J., Muzioł A., Nowosielska E., Rozłucki W., Węcławowicz G., 1991, Główne orientacje badawcze w geografii społecznej i gospodarczej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, UAM, Poznań, s. 7-26.

Kiełczewska-Zaleska M., 1964, Rozwój badań geograficznych osadnictwa wiejskiego w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 35, s. 337-353.

Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa: zarys problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (II wyd. 1972, III wyd. 1976, 1977, 1978).

Korcelli P., 1969, Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii, Prace Geograficzne, 78, IG PAN, Warszawa.

Korcelli P., 1974, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia KPZK PAN, 45, Warszawa.

Korcelli P., 1977, An Approach to the Analysis of Functional Urban Regions: A Case Study of Poland, IIASA Research Memorandum RM-77-052, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg.

Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, 140, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 189-212.

Korcelli P., 1992, International migrations in Europe: Polish perspectives for the 1990s, International Migration Review, 26, 2, s. 292-304.

Korcelli P., 2005, The Urban System of Poland, Built Environment, 31, 2, s. 133-142.

Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033, Studia KPZK, 128, Warszawa.

Korcelli P., Gawryszewski A., Potrykowska A., 1992, Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, Studia KPZK PAN, 98, Warszawa.

Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie, 14, IGiPZ PAN, Warszawa.

Korcelli-Olejniczak E., 2004, Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej, Prace Geograficzne, 198, IGiPZ PAN, Warszawa.

Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, 235, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kosiński L., 1960, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 r., Dokumentacja Geograficzna, 2, IG PAN, Warszawa.

Kosiński L., 1967, Geografia ludności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kupiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, 181, IGiPZ PAN, Warszawa.

Potrykowska A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, s. 123-144.

Potrykowska A., 1988, Age patterns and model migration schedules in Poland, Geographia Polonica, 54, s. 63-80.

Potrykowska A., 1989, Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, s. 55-75.

Rykiel Z., 1985, Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia KPZK PAN, 88, PWN, Warszawa.

Rykiel Z., 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii iw badaniach empirycznych, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.

Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, 170, IGiPZ PAN, Warszawa.

Stępniak M., 2014, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008, Prace Geograficzne, 245, IGiPZ PAN, Warszawa.

Szulc H., 1995, Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, 163, IGiPZ PAN, Warszawa.

Szulc H., 2002, Atlas historyczny wsi w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Prace Geograficzne, 196, IGiPZ PAN, Warszawa.

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa.

Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, 171, IGiPZ PAN, Warszawa.

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.

Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie, 15, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G. (red.), 2002, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne, 116, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G., 1988, Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G., 1996, Contemporary Poland: Space and Society, Westview Press, London.

Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (II wyd. 2007).

Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń Janusz, Bański J., Korzeń Juliusz, Soja R., Śleszyński P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne, 207, IGiPZ PAN, Warszawa.

Węcławowicz G., Jarosz A., Śleszyński P., 1998, Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Atlas Warszawy, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.

Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne, 224, IGiPZ PAN, Warszawa.

Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, IGiPZ PAN, Geografický ústav SAV, Warszawa-Bratysława.