Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Cyfrowa Mapa Polski


Informacje ogólne

Cyfrowa Mapa Polski jest zbiorem warstw kartograficznych służących do redakcji map. Pokrywa obszar całej Polski oraz przyległych części krajów sąsiadujących. Skala nominalna wynosi 1:200 000. Materiał nadaje się do opracowywania map papierowych w tej skali, natomiast dla zastosowań komputerowych można uzyskać skalę 1:100 000.

Dane są zapisane we współrzędnych geograficznych opartych na elipsoidzie WGS-84. Pokrycie jest ciągłe i umożliwia przedstawienie całego kraju lub jego części w dowolnym odwzorowaniu. Obiekty są ciągłe - bez arbitralnego podziału na fragmenty lub "płytki". Wyjątkiem są lasy, łąki i poziomice.

Dzięki praktycznemu zastosowaniu przy produkcji map o sporych nakładach, nasze dane były wielokrotnie weryfikowane przez redaktorów, korektorów i czytelników map.

 

Wybrane informacje o warstwach

Punkty osadnicze są wydzielone, zidentyfikowane i nazwane zgodnie z systemem TERYT, a tym samym zgodne z oficjalnym nazewnictwem.

Cieki są identyfikowane przez wieloczłonowy, hierarchiczny kod opisujący położenie w systemie zlewni. Oprócz osi cieku istnieją cztery dodatkowe warstwy pogrubień.

Warstwa dróg zawiera wszystkie utwardzone drogi i większość dróg gruntowych istotnych z punktu widzenia sieci transportowej. Każdy segment jest opisany oficjalnym numerem i należy do jednej z 14 kategorii jakościowo-administracyjnych. Podział na segmenty nie musi pokrywać się ze skrzyżowaniami.

Hipsometria składa się z 58 klas poziomic. Zastosowano następujące cięcie: 20 m do 400, 40 m do 800, 50 m do 1600, 100 m do 2600 m n.p.m. Obiekty są typu powierzchniowego i nadają się do barwnego przedstawiania. W odróżnieniu od pozostałych warstw, skala nominalna wynosi ok. 1:300 000-1:400 000.

Obiekty krajoznawcze są podzielone na 98 kategorii. W ich skład wchodzą również przejścia graniczne, stacje benzynowe i niebezpieczne miejsca na drogach.

 

Warstwa Typ Liczba obiektów Liczba wydzieleń Całkowita długość [km] Rozdzielczość* [km]
   

 

     
Cieki linia 15 500   154 100 0.18
Jeziora powierzchnia 11 100     0.11
Bagna powierzchnia   5 400   0.29
Groble linia 1 688      
Tamy linia 134      
           
Lasy powierzchnia   40 800   0.27
Łąki powierzchnia   25 700   0.19
Sady i ogrody powierzchnia   3 300   0.25
           
Hipsometria powierzchnia   60 200   0.27
Punkty wysokościowe punkt 1 248      
           
Obszary zabudowane powierzchnia   84 900   0.25
Zabudowa rozproszona powierzchnia 314 000     0.096
Punkty osadnicze punkt 43 800      
           
Drogi linia 121 400   333 000 0.27
           
Koleje linia 800   29 200  
           
Województwa powierzchnia 16      
Powiaty powierzchnia 436      
Gminy powierzchnia 3 059      
           
Obiekty krajoznawcze punkt 38 800      
           

* Średnia odległość między wierzchołkami linii łamanej, która daje niezależną od skali miarę szczegółowości warstwy

Jak powstała

Mapa jest wynikiem kilku projektów zrealizowanych przez Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Pierwsza wersja, jeszcze w skali 1:500.000, została opracowana dla Komputerowego Atlasu Geograficznego Polski, kolejna do Mapy Samochodowej 1:300.000.  Największy postęp pod względem ilości i jakości zebranych danych nastąpił przy opracowywaniu mapy samochodowej 1:200.000, do której materiałem były wyrysy z map topograficznych w skali 1:50.000 sporządzone przez wykwalifikowanych kartografów. Całość materiału była dgitalizowana programem AVISO.