Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Komputerowy Atlas Geograficzny Polski IGiPZ


Atlas powstał w latach 1999-2000 w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w ramach grantu KBN. Był pierwszą w swoim rodzaju publikacją obejmującą całość terytorium kraju i opracowaną przez specjalistów. Atlas istniał wyłącznie w formie elektronicznej (na płycie CD) i był pakietem składającym się z danych, map i oprogramowania bazującego na systemie Aviso.

Prezentacja w formacie PDF Prezentacja KAP

Części

1. Mapa przeglądowa

Daje przegląd elementów ogólnogeograficznych i topograficznych od skali ogólnokrajowej (ok. 1:5 000 000), przez regionalną (ok. 1:400 000-1:700 000) do lokalnej (1:100 000 – 1:250 000). Jest to mapa, której opracowanie zabrało najwięcej czasu w całym projekcie: łącznie zawiera ponad 100 000 obiektów graficznych – punktowych, liniowych i powierzchniowych. Prace nie ograniczały się wyłącznie do przeniesienia z postaci analogowej do cyfrowej - w stosunku do większości z warstw przeprowadzono staranną redakcję, która obejmowała m.in. generalizację, aktualizację na podstawie różnych map topograficznych, weryfikację z systemem PESEL, materiałami resortowymi, a nawet – korespondencję z urzędami gminnymi.

2. Środowisko

Ta część zawiera mapy tematyczne w tradycyjnym podziale na zagadnienia takie jak geologia, hydrografia, ochrona środowiska itd. Mapy są opracowane dla skal regionalnych, mogą być również oglądane w skali ogólnokrajowej. Szczegółowość map, a zatem również – nakład pracy – była zależna od zagadnienia. Z reguły każda z map ma od stu do kilkuset wydzieleń i była przygotowana przez dwie osoby: autora merytorycznego i technicznego, odpowiedzialnego za digitalizację danych. Wyjątkiem jest mapa hipsometryczna, która - z powodu natury danych, wymagała kilku miesięcy pracy.

3. Gospodarka
4. Społeczeństwo

Obydwie części obejmują mapy w podziale gminnym lub powiatowym. Przedstawione zjawiska są zaczerpnięte z oficjalnej statystyki, a zatem ich zakres odzwierciedla jej dobre i złe strony. Nakład pracy był nieco mniejszy niż w pozostałych częściach Atlasu, ponieważ wykorzystano gotowe już podkłady graficzne, przetworzenia wymagały natomiast zbiory danych numerycznych. Mapy we wszystkich częściach są uzupełnione komentarzami autorskimi zawierającymi opis przedstawianych zjawisk, wyjaśnienie terminów, źródła danych, bibliografię. Oprogramowanie Atlasu pozwala na korzystanie z zawartości bazy danych równolegle z mapami. Oznacza to, że cechy każdego z obiektów widocznych na mapie (a przede wszystkim jednostek administracyjnych i związanych z nimi danych statystycznych) są dostępne dla użytkownika w postaci tekstowej i liczbowej, podobnie jak w roczniku statystycznym.

Szczegółowy wykaz map