Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Komputerowy Atlas Geograficzny Polski IGiPZ

Wykaz map

 

Mapa przeglądowa

Jest połączeniem mapy topograficznej i ogólnogeograficznej. Funkcjonuje w szerokim zakresie skal: od 1:5.000.000 do 1:100.000. Wraz ze zmianą skali odbywa się automatyczny dobór treści: od pełnej – przy największej skali - do coraz bardziej ograniczonej – przy pomniejszaniu. Mapa obejmuje terytorium Polski i, ze zmniejszoną szczegółowością – obszary przygraniczne państw sąsiadujących. Treść jest ciągła, to znaczy niepodzielona na arkusze. Zmiana zasięgu widocznego fragmentu mapy odbywa się za pomocą suwaków na pionowej i poziomej krawędzi mapy oraz uniwersalnego narzędzia do przesuwania i zmiany skali.

Na treść mapy przeglądowej składa się kilka grup warstw:

·         Hydrografia

Obejmuje: rzeki, kanały melioracyjne, kanały żeglowne o długości przekraczającej 5 km: łącznie ok. 13000 cieków; jeziora, stawy, zbiorniki o powierzchni przekraczającej 1km2: łącznie ok. 7000 obiektów; groble; tamy; bagna: łącznie ok. 5500 wydzieleń; linię brzegową Bałtyku; powierzchniowe odcinki Wisły i Odry. Cieki przedstawione liniowo są cieniowane w 5 klasach grubości. Dobór elementów do skali odbywa się na podstawie długości (dla obiektów liniowych) i powierzchni (dla obiektów powierzchniowych).

·         Sieć drogowa

Obejmuje wszystkie utwardzone i ważniejsze gruntowe drogi na terenie kraju: ok. 36000 odcinków o łącznej długości ok. 217000 km. Zastosowano zróżnicowanie kolorem na: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi lokalne i drogi gruntowe. Baza danych zawiera również numerację dróg. Dobór elementów do skali odbywa się na podstawie kategorii.

·         Sieć kolejowa

Obejmuje 29000 km linii kolejowych w podziale na linie z ruchem pasażerskim, towarowym, wąskotorowe i nieczynne. Dobór elementów do skali odbywa się na podstawie kategorii.

·         Lasy

·         Osadnictwo

Sygnatury kołowe przedstwiają lokalizację ok. 26000 miejscowości. Podział na klasy wielkościowe został przeprowadzony na podstawie danych z systemu PESEL z aktualnością na styczeń 2000. Dokładna liczba mieszkańców jest dostępna z interaktywnej bazy danych. Miejscowości są dodatkowo zróżnicowane w zależności od statusu (miasto/wieś) i pełnionej funkcji administracyjnej. Dobór elementów do skali odbywa się na podstawie liczby mieszkańców i funkcji administracyjnej.

Drugią warstwę stanowią powierzchnie barwne przedstawiające obszary zabudowane dla wszystkich miast i tych wsi, których ludność przekracza 2000. Mapa zawiera łącznie ok. 1900 takich wydzieleń.

·         Administracja

Obejmuje granice województw, powiatów i gmin. Warstwa jest normalnie niewidoczna, może być włączona na życzenie użytkownika.

·         Siatka współrzędnych geograficznych (o automatycznie regulowanej gęstości)

 

Mapa Przeglądowa jest wyposażona w narzędzie do wskazywania obiektów, które otwiera okno z informacjami zapisanymi w bazie danych. Indeks nazw geograficznych umożliwia z kolei odnalezienie dowolnego obiektu z jednoczesnym wybraniem odpowiedniego fragmentu mapy i powiększeniem.

 

Geografia fizyczna

Geologia

·         Utwory starsze od czwartorzędu

Mapa odkryta podłoża geologicznego po trzeciorzęd. Wyróżniono dwa rodzaje obiektów: powierzchniowe i liniowe. Obiekty powierzchniowe dzielą się na wydzielone pod względem stratygraficznym (następstwo czasowe) i litologicznym (rodzaje skał). Dominujące ilościowo skały osadowe przedstawiono w ujęciu stratygraficznym, zasadniczo z dokładnością do oddziału. Podział litologiczny jest mocno zgeneralizowany. Zastosowano go do skał magmowych i metamorficznych.

·         Tektonika

Mapa przedstawia zarys budowy wgłębnej. Treść mapy jest zgrupowana w następujące bloki tematyczne: uskoki i inne linie nieciągłości tektonicznych, platforma prekambryjska, obszary fałdowań kaledońskich, waryscyjskich i alpejskich. Zaznaczono głębokość stropu podłoża prekambryjskiego i kaledońsko-waryscyjskiego. Na obszar platformowy naniesiono granice zasięgu i głębokość spągu kompleksu cechsztyńskiego oraz najważniejsze jednostki litologiczne.

·         Powierzchniowe utwory geologiczne

Mapa w przeważającej części obejmuje utwory najmłodsze, czartorzędowe. Wyróżniono utwory związane z trzema głównymi zlodowaceniami: południowopolskim, środkowopolskim i bałtyckim. Pod względem genetycznym, między innymi rozróżniono gliny morenowe, utwory fluwioglacjalne, utwory akumulacji jeziornej i rzecznej. W południowej części Polski, na powierzchni terenu odsłaniają się skały starsze, paleozoiczne w Sudetach, mezo-kenozoiczne w Karpatach.

Geomorfologia

·         Pochodzenie rzeźby

Mapa pokazuje za pomocą powierzchni barwnych i sygnatur liniowych główne strefy morfogenetyczne, ze szczególnym wyeksponowaniem zróżnicowania rzeźby poglacjalnej, charakterystycznej dla większości terytorium kraju. Ponadto wyróżniono występujące na południu Polski duże formy tektoniczne różnego wieku, a na nizinach i wyżynach – poszczególne zasięgi lądolodu plejstoceńskiego. Z bogatego zespołu form egzogenicznych wybrano główne grzbiety górskie, kuesy, wysokie krawędzie erozyjne oraz zwarte zespoły wydm.

Hipsometria

·         Mapa przedstawia ukształtowanie terenu za pomocą dwóch metod: barwnych powierzchni poziomicowych i cieniowanych linii poziomicowych. Druga metoda pozwala na uzyskanie plastycznego obrazu rzeźby, podobnego do tradycyjnego cieniowania. Skala jest regulowana od 1:5.000.000 do 1:200.000; przy powiększeniu istnieje możliwość włączenia uzupełniejącej treści topograficznej. Wydzielono 30 poziomic o skoku: co 20 m (od 0 do 320 m.n.p.m.), 40 m (320-640 m.n.p.m.), 80 m (640-800 m.n.p.m.), 100 m (800-1600 m.n.p.m.) i 200 m (1600-2400 m.n.p.m.).

Gleby

·         Typy genetyczne gleb

Mapa gleb przedstawia pokrywę glebową Polski w sposób zgeneralizowany. Pozwala to uniknąć nieczytelnej dla niespecjalistów mozaiki konturów i uwydatnia prawidłowości występowania gleb na obszarze kraju. Sprzyja temu odpowiednio opracowana skala barw. Mapa ma dwa stopnie szczegółowości. W skali całego kraju widoczne są rzędy gleb (gleby brunatnoziemne, bielicoziemne, wapniowcowe), w skali regionalnej - typy. W pierwszym przybliżeniu (Polska w całości) widoczne jest 10 grup gleb. Powiększenie skali sprawia, że na zbliżeniach dowolnie wybranych regionów Polski liczba wyróżnień wzrasta do 14. Komentarz autorski zawiera objaśnienia terminów użytych w legendzie (typów i rzędów gleb) i opis charakterystycznych cech gleb z uwzględnieniem skał macierzystych, roślinności i przydatności rolniczej.

Klimat

Seria map przedstawia rozkład charakterystyk klimatycznych takich jak usłonecznienie, temperatura, wiatry, opady i typy pogody za pomocą izolinii.

·         Średnie sumy usłonecznienia rzeczywistego (4 mapy: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

·         Usłonecznienie względne (%)

·         Średnia dobowa temperatura powietrza (4 mapy: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

·         Średnia roczna, dobowa temperatura powietrza

·         Średnia roczna amplituda temperatury powietrza

·         Średnia prędkość wiatru (4 mapy: styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

·         Średnia prędkość wiatru w roku

·         Częstość występowania cisz atmosferycznych w roku

·         Suma opadów w półroczu zimowym

·         Suma opadów w półroczu letnim

·         Roczna suma opadów

·         Średnia roczna liczba dni z opadem

·         Średnia roczna liczba dni z opadem długotrwałym

·         Średnia roczna liczba dni z burzą

·         Średnia roczna liczba dni z mgłą

·         Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą ciepłą, słoneczną, bez opadu

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą ciepłą, pochmurną, z opadem

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą przymrozkową, słoneczną, bez opadu

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą przymrozkową, pochmurną, z opadem

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą mroźną, słoneczną, bez opadu

·         Średnia roczna liczba dni z pogodą mroźną, pochmurną, z opadem

 

Komentarz autorski obejmuje opis każdej charakterystyki, diagramy, metodę pomiaru i źródła danych.

Hydrologia

·         Wody powierzchniowe i dorzecza.

Mapa przedstawia cieki (rzeki, kanały melioracyjne i żeglowne), naturalne i sztuczne zbiorniki wodne i bagna. Barwa różnicuje cieki w zależności od dorzecza. Skala jest regulowana od 1:5.000.000 do 1:200.000.

·         Przepływy rzeczne

Mapa przedstawia odcinki rzek zróżnicowane barwą według wielkości przepływu: 0-5, 5-20, 20-100, 100-500 i powyżej 500 m3/s.

Flora

·         Potencjalna roślinność naturalna

Mapa pokazuje rozprzestrzenienie zbiorowisk roślinnych w ramach koncepcji potencjalnej roślinności naturalnej. Jednostkami kartograficznymi są obszary jednolite pod względem siedlisk, które mogły by być zajęte przez określone w legendzie zespoły roślinne. Szczególną uwagę zwrócono na regionalne zróżnicowanie najważniejszych zespołów. Podstawowym źródłem danych była mapa "Potencjalna roślinność naturalna - mapa przeglądowa 1:300000", wykonana na podstawie zdjęcia terenowego.

Fauna

·         Seria map przedstawia rozmieszczenie 22 gatunków ssaków, ptaków, gadów i płazów. Podstawową jednostką odniesienia jest pole trapezoidalne o powierzchni ok 1250 km2, zgodne z siatką geograficzną. Wszystkie 360 pól tworzy ciągłe pokrycie kraju. Komentarz autorski obejmuje charakterystykę każdego gatunku, jego rozmieszczenie w Polsce i w Europie, biotop i status ochronny.

Ochrona środowiska

·         Trzy mapy w układzie powiatowym, w skali od 1:5.000.000 do 1:300.000 przedstawiają za pomocą metody kartogramu: emisję zanieczyszczeń gazowych ogółem na 1 km2 (1998), nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska na 1 mieszkańca (1998), odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków (1998).

·         Obszary ochrony przyrody

Mapa przedstawia rozmieszczenie parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów. Skala jest regulowana od 1:5.000.000 do 1:200.000, przy dużym powiększeniu pojawia się dodatkowa treść topograficzna. Pierwsze 4 typy obszarów (wraz ze strefami otulinowymi) są przedstawione powierzchniowo. Rezerwaty są przedstawione za pomocą sygnatur punktowych zróżnicowanych w zależności od typu (np. leśny, florystyczny, przyrody nieożywionej itd) i powierzchni. Dostępna jest również dodatkowa warstwa z diagramami pokazującymi strukturę użytkowania gruntów. Mapę uzupełnia interaktywna baza danych, która zawiera: datę powołania i akt prawny, powierzchnię i szczegółowy opis każdej jednostki.

Gospodarka

Blok tematyczny "Zatrudnienie w działach gospodarki"

Mapy w układzie powiatowym:

·         Pracujący w dn. 30 IX 1998 r. (bez zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących do 5 osób, z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) na 1000 ludności

·         Pracujący w dn. 30 IX 1998 r. w sektorze rolniczym w % pracujących ogółem

·         Pracujący w dn. 30 IX 1998 r. w sektorze przemysłowym w % pracujących ogółem

·         Pracujący w dn. 30 IX 1998 r. w sektorze usług rynkowych w % pracujących ogółem

·         Pracujący w dn. 30 IX 1998 r. w sektorze usług nierynkowych w % pracujących ogółem

Przedsiębiorstwa

·         Nakłady inwetycyjne w przedsiębiorstwach (bez osób fizycznych i spółek cywilnych zatrudniajacych poniżej 5 osób) w 1998 r. według lokalizacji inwestycji w cenach bieżących w złotych na 1 mieszkańca

·         Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (bez osób fizycznych i spółek cywilnych zatrudniajacych poniżej 5 osób) w 1998 r. według bieżących cen ewidencyjnych w złotych na 1 mieszkańca

·         Liczba spółek prawa handlowego zarejestrowanych w rejestrze REGON w 1998 r. w przeliczeniu na 1000 ludności

·         Osoby fizyczne i spółki cywilne zarejestrowane w rejestrze REGON w 1995 r. na 1000 ludności

·         Osoby fizyczne i spółki cywilne zarejestrowane w rejestrze REGON w 1998 r. na 1000 ludności

·         Wzrost/spadek liczby osób fizycznych i spółek cywilnych zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 1995–1998 na 1000 ludności

Przemysł

·         Produkcja sprzedana przemysłu w 1998 r. w cenach bieżących w złotych na 1 mieszkańca (w układzie powiatowym)

Rolnictwo

Blok tematyczny "Rolnictwo ogółem"

Mapa "Użykowanie ziemi w układzie powiatowym",

Metoda kartodiagramu i kartogramu. Skala regulowana od 1:5.000.000 do 1: 500.000. Mapa przedstawia:

·         Udział gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, lasów i gruntów leśnych, pozostałych gruntów i nieużytków w % powierzchni ogólnej. Stan w czerwcu 1998.

·         Powierzchnię użytków rolnych w % powierzchni ogólnej. Stan w czerwcu 1998.

Grupa map w układzie gminnym, prezentacje metodą kartogramu, kartodiagramu słupkowego, polowego i kołowego. Skala regulowana od 1:5.000.000 do 1: 200.000. Mapy przedstawiają następujące zagadnienia:

·         Rolnicze użytkowanie ziemi (1996): Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego, Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej, Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, Odsetek gruntów pod zasiewami, Odsetek odłogów i ugorów, Udział sadów w powierzchni użytków rolnych, Udział łąk w powierzchni użytków rolnych, Udział pastwisk w powierzchni użytków rolnych, Zasiewy pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, mieszanek zbożowych, ziemniaków, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku.

·         Zwierzęta gospodarskie (1996): Pogłowie bydła na 100 gospodarstw i na 100 ha użytków zielonych, Pogłowie trzody chlewnej na 100 gospodarstw, Pogłowie owiec na 100 gospodarstw.

·         Maszyny rolnicze i infrastruktura techniczna (1996): Liczba ciągników na 100 gospodarstw, Liczba kombajnów zbożowych na 100 ha obsianych zbożami, Liczba kombajnów ziemniaczanych na 100 ha obsianych ziemniakami, Liczba kombajnów buraczanych na 100 ha obsianych burakami cukrowymi, Udział gospodarstw podłączonych do wodociągu sieciowego, odprowadzających ścieki siecią kanalizacyjną, podłączonych do sieci gazowej, podłączonych do sieci telefonicznej.

Blok tematyczny "Restrukturyzacja i prywatyzacja PGR".

Dwie pierwsze mapy o skali regulowanej od 1:5.000.000 do 1:200.000, pozwalają zarówno na na ogląd zjawiska w skali całego kraju, ja i identyfikację poszczególnych jednostek.

·         Jednoosobowe spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Mapa przedstawia za pomocą spółki w podziale na typ działalności (gospodarstwa hodowli roślin, gospodarstwa hodowli zwierząt i gospodarstwa komercyjne). W przypadku dwóch pierwszych typów, wielkość sygnatur obrazuje powierzchnię gospodarstw.

 

·         Gospodarstwa Skarbu Państwa w administrowaniu

Mapa przedstawia za pomocą gospodarstwa administrowane przez S.P. w podziale na charakter (ogólnorolnicze, rybackie, szklarniowe, usługowe, łowieckie, itd.). Wielkość sygnatur obrazuje powierzchnię gospodarstw.

 

Seria map w mniejszej skali przedstawia za pomocą kartodiagramów i kartogramów w układzie wojewódzkim zagregowane charakterystyki gospodarstw i gruntów zarządzanych przez S.P. Każdej mapie podstawowej towarzyszy mapa dynamiki zmian w okresie 1989-1999.

 

·         Zagospodarowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej S.P.: sprzedane, wydzierżawione, administrowane, w tymczasowym zarządzie.

·         Gospodarstwa wielokobszarowe (> 100 ha) powstałe z gruntów ZWRSP. Podział na klasy wielkościowe i kartogram: formy władania (sprzedane/wydzierżawione)

·         Mieszkania Zasobu Własności Rolnej S.P. Podział na formy własności (sprzedane/pozostające). Kartogram: udział w ogóle mieszkań na wsi.

·         Grunty przejęte przez Agencję Własności Rolnej SP. w podziale na PGR, Państwowy Fundusz Ziemi i inne.

·         Zatrudnienie w gospodarstwach rolnych SP.

·         Udział własności państwowej gruntów rolnych.

 

Blok tematyczny "Rolnictwo indywidualne"

 

Grupa map w układzie gminnym, prezentacje metodą kartogramu, kartodiagramu słupkowego, polowego i kołowego. Skala regulowana od 1:5.000.000 do 1: 200.000. Mapy przedstawiają następujące zagadnienia:

·         Udział gospodarstw indywidualnych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych (1996)

·         Rolnicze użytkowanie ziemi (1996): Przeciętna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego, Udział użytków rolnych we władaniu rolnictwa indywidualnego w powierzchni ogólnej użytków rolnych, Udział gruntów ornych w powierzchni użytków rolnych, Odsetek gruntów pod zasiewami, Odsetek odłogów i ugorów, Udział sadów w powierzchni użytków rolnych, Udział łąk w powierzchni użytków rolnych, Udział pastwisk w powierzchni użytków rolnych, Zasiewy pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, mieszanek zbożowych, ziemniaków, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku.

·         Plony (1998): pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, ziemniaków, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych.

·         Zwierzęta gospodarskie (1996): Pogłowie bydła na 100 gospodarstw i na 100 ha użytków zielonych, Pogłowie trzody chlewnej na 100 gospodarstw, Pogłowie owiec na 100 gospodarstw, Odsetek gospodarstw rolnych posiadających zwierzęta gospodarskie, bydło, trzodę chlewną, owce, konie, nie prowadzących produkcji zwierzęcej.

·         Maszyny rolnicze i infrastruktura techniczna (1996): Liczba ciągników na 100 gospodarstw, Liczba kombajnów zbożowych na 100 ha obsianych zbożami, Liczba kombajnów ziemniaczanych na 100 ha obsianych ziemniakami, Liczba kombajnów buraczanych na 100 ha obsianych burakami cukrowymi, Udział gospodarstw podłączonych do wodociągu sieciowego, odprowadzających ścieki siecią kanalizacyjną, podłączonych do sieci gazowej, podłączonych do sieci telefonicznej.

·         Wykształcenie w gospodarstwach pow. 1ha (1996): Udział osób zamieszkałych w gospodarstwie rolnym z wykształceniem średnim i wyższym, wykształceniem podstawowym, bez wykształcenia podstawowego.

·         Źródło utrzymania (1996): Udział ludności utrzymującej się wyłącznie z pracy w gospodarstwie rolnym,  z pracy poza gospodarstwem rolnym, z dwóch źródeł dochodów (pracy w gospodarstwie rolnym i poza nim)

·         Ocena perspektyw rozwojowych (1996) wg. właścicieli utrzymujących się z pracy w gospodarstwie: rozwojowe, nierozwojowe, bez jednoznacznej opinii.

·         Grupy obszarowe (1996): Odsetek gospodarstw rolnych w kategoriach: poniżej 2 ha,  2-5 ha,  5-7 ha, 7-10 ha, 10-15 ha, 15-20 ha, 20-50 ha, 50-100 ha, powyżej 100 ha.

·         Prowadzona działalność (1996): udział gospodarstw rolnych prowadzących tylko działalność rolniczą wyłącznie na potrzeby własne, głównie na własne potrzeby, głównie na rynek.

·         Kierunek produkcji (1996): Udział gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, zwierzęcą, mieszaną.

·         Cel produkcji (1996): Odsetek gospodarstw nie prowadzących produkcji, prowadzących produkcję wyłącznie na potrzeby własne, głównie na potrzeby własne, głównie na sprzedaż.

·         Podział na grupy społeczno-ekonomiczne (1996): Rolnicze, Rolniczo-pracownicze, Pracownicze i pracowniczo-rolnicze, Emeryci i renciści, Z pozarolniczą działalnością gospodarczą, Utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzymania innych niż emerytura, Pozostałe.

Mieszkania

Blok tematyczny "Zasoby"

Grupa map w układzie powiatowym:

·         Powierzchnia użytkowa zamieszkanych mieszkań w 1998 r. m2 na 1 osobę

·         Mieszkania oddane do użytku w 1998 r. na 1000 ludności

·         Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w 1998 r. w m2 na i mieszkanie

Grupa map w układzie gminnym:

·         Liczba mieszkań na 1000 ludności (wg NSP) w 1950, 1960, 1970, 1978 i 1988 r.

·         Średnie roczne zmiany liczby mieszkań (na 1000 ludności) w latach 1951–1960, 1961–1970, 1971-1978, 1979-1988, 1951-1970, 1971-1988

·         Liczba osób na 1 pokój (wg NSP) w 1950, 1970, 1988

·         Zmiany w gęstości zasiedlenia mieszkań w latach 1951–1970 i 1971-1988 (wzrost/spadek liczby osób na 1 pokój)

·         Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w 1970 i 1988 r. (w m2)

·         Zmiana przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań w latach 1971–1988 (różnica w m2)

Blok tematyczny "Struktura własności"

Grupa map w układzie gminnym:

·         Mieszkania stanowiące własność gminy w 1998 r. w % ogółem

·         Mieszkania w budynkach komunalnych w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Mieszkania w budynkach spółdzielczych w 1970 i 1988r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Mieszkania w budynkach zakładów pracy w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Mieszkania w budynkach prywatnych w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Zmiana udziału mieszkań w budynkach komunalnych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału mieszkań w budynkach spółdzielczych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału mieszkań w budynkach zakładów pracy w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału mieszkań w budynkach prywatnych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

Blok tematyczny "Gospodarstwa domowe"

Grupa map w układzie gminnym:

·         Gospodarstwa domowe jednorodzinne w 1970 i 1988r. (udział w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w %)

·         Gospodarstwa domowe mieszkające wspólnie po 2 i więcej w jednym mieszkaniu w 1970 i 1988r. (udział w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w %)

·         Gospodarstwa domowe 1–2-osobowe w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie gospodarstw donmowych w %); por. ARP 63.6.1

·         Gospodarstwa domowe 3–4-osobowe w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie gospodarstw donmowych w %); por. ARP 63.6.2

·         Gospodarstwa domowe 5 i więcej -osobowe w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie gospodarstw donmowych w %); por. ARP 63.6.3

·         Gospodarstwa domowe bez użytkownika gospodarstwa rolnego w 1970 i 1988 r.

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych jednorodzinnych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych mieszkających wspólnie po 2 i więcej w jednym mieszkaniu w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych 1–2-osobowych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych 3–4-osobowych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych 5 i więcej osobowych w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału gospodarstw domowych bez użytkownika gospodarstwa rolnego w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

Blok tematyczny "Wiek"

Grupa map w układzie gminnym:

·         Mieszkania wybudowane przed 1944 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %) w 1970 i 1988 r

·         Mieszkania wybudowane w latach 1945–1970 (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %) w 1970 i 1988 r

·         Mieszkania wybudowane w latach 1971–1988 (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %) w 1988 r

·         Zmiana w okresie 1971–1988 udziału mieszkań wybudowanych przed 1994 r. (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana w okresie 1971–1988 udziału mieszkań wybudowanych w latach 1945–1970 (róznica w punktach procentowych)

Blok tematyczny "Wyposażenie"

Grupa map w układzie gminnym:

·         Mieszkania wyposażone co najmniej w wodociąg w 1970 i 1988r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Mieszkania wyposażone co najmniej w ustęp spłukiwany w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Mieszkania wyposażone co najmniej w gaz z sieci  w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie mieszkań w %)

·         Zmiana udziału mieszkań wyposażonych co najmniej w wodociąg w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału mieszkań wyposażonych co najmniej w ustęp spłukiwany w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału mieszkań wyposażonych co najmniej w gaz z sieci w latach 1971–1988 (róznica w punktach procentowych)

Infrastruktura

W układzie powiatowym:

·         Drogi gminne i lokalne miejskie o nawierzchni twardej w 1998 w km

·         Abonenci telefonii przewodowej TP S.A. w 1998 r. na 1000 ludności

Finanse gmin

W układzie powiatowym:

·         Dochody budżetów gmin w 1998 r. w złotych na 1 mieszkańca

·         Wydatki budżetów gmin w 1998 r. na cele bieżące w % ogółu wydatków

·         Wydatki budżetów gmin w 1998 r. na inwestycje w % ogółu wydatków

·         Wydatki budżetów gmin w 1998 r. na gospodarkę komunalną w % ogółu wydatków

·         Wydatki budżetów gmin w 1998 r. na oświatę i wychowanie w % ogółu wydatków

·         Wydatki budżetów gmin w 1998 r. na ochronę zdrowia i opiekę społeczną w % ogółu wydatków

Społeczeństwo

Demografia

Blok tematyczny "Stan Ludności"

W układzie powiatowym:

·         Gęstość zaludnienia w 1995 r, w 1999 r.

·         Gęstość zaludnienia obszarów wiejskich w 1999 r.

W układzie gminnym:

·         Gęstość zaludnienia (liczba osób na 1 km2) w 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 i 1999 r

·         Zmiany gęstości zaludnienia w latach 1951–1970 i 1971–1988 (w osobach na 1 km2)

·         Średnie roczne zmiany zaludnienia w latach 1951–1970, 1971–1999, 1951–1999 (w %)

Blok tematyczny "Ruch ludności"

W układzie powiatowym:

·         Przeciętny roczny procentowy wzrost/spadek liczby ludności powiatu w latach 1995-1999

·         Prognozowany przeciętny roczny procentowy wzrost/spadek liczby ludności powiatu ogółem w latach 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, 2000-2020

·         Liczba zawartych małżeństw w 1998 r. na 1000 ludności

·         Liczba udzielonych rozwodów w 1998 r. na 1000 ludności

·         Liczba urodzeń żywych w 1995 r. na 1000 ludności

·         Liczba urodzeń żywych w 1998 r. na 1000 ludności

·         Wzrost/spadek liczby urodzeń żywych w latach 1995–1998 (w punktach promillowych)

·         Liczba zgonów w 1995 r. na 1000 ludności

·         Liczba zgonów w 1998 r. na 1000 ludności

·         Wzrost/spadek liczby zgonów w latach 1995–1998 (w punktach promillowych)

·         Liczba zgonów niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia) w 1995 r. na 1000 urodzeń żywych

·         Liczba zgonów niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia) w 1998 r. na 1000 urodzeń żywych

·         Wzrost/spadek umieralności niemowląt w latach 1995–1998 (w punktach promillowych)

·         Przyrost naturalny w 1995 r. na 1000 ludności

·         Przyrost naturalny w 1998 r. na 1000 ludności

·         Wzrost/spadek przyrostu naturalnego w latach 1995–1998 (w punktach promillowych)

·         Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w 1995 r. na 1000 ludności

·         Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w 1998 r. na 1000 ludności

Blok tematyczny "Struktura płci"

W układzie powiatowym:

·         Współczynnik feminizacji ogółem w 1999 r. (Liczba kobiet ogółem na 100 mężczyzn)

·         Współczynnik feminizacji w miastach w 1999 r. (Liczba kobiet w miastach na 100 mężczyzn)

·         Współczynnik feminizacji na wsi w 1999 r. (Liczba kobiet na wsi na 100 mężczyzn)

W układzie gminnym:

·         Współczynnik feminizacji ogółem w 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 i 1999 r.

·         Współczynnik feminizacji w grupach wieku 0–17, 18-49, 50-64 i pow.65 lat w latach 1970, 1978 i 1988 r.

Blok tematyczny "Struktura wieku"

W układzie powiatowym:

·         Ludność w wieku przedprodukcyjnym w % ogółu ludności w 1998 r.

·         Ludność w wieku produkcyjnym w % ogółu ludności w 1998 r.

·         Ludność w wieku poprodukcyjnym w % ogółu ludności w 1998 r.

·         Prognozy ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 r. (w % ogółu ludności)

·         Prognozy ludności w wieku produkcyjnym w 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 r. (w % ogółu ludności)

·         Prognozy ludności w wieku poprodukcyjnym w 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 r. (w % ogółu ludności)

·         Prognozy współczynnika obciążenia demograficznego (liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 r,

·         Współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym) w 1998 r

·         Prognoza zmiana udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (w punktach procentowych) w latach 2000-2010, 2000-2020

·         Prognoza zmiany udziału ludności w wieku produkcyjnym (w punktach procentowych) w latach 2000-2010, 2000-2020

·         Prognoza zmiany udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (w punktach procentowych) w latach 2000-2010, 2000-2020

W układzie gminnym:

·         Ludność w wieku 0–15, 16-59, pow.60 lat w 1950, 1960, 1970, 1978 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie ludności w %)

·         Zmiana udziału ludności w wieku 0–15, 16-59 i pow.60 lat w latach 1951–1970 i 1971–1988  (w punktach procentowych)

·         Ludność w wieku 0–17, 18-29, 30-49, 50-64, pow.65 lat w 1970, 1978 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie ludności w %)

·         Zmiana udziału ludności w wieku 0–17, 18-29, 30-49, 50-64 i pow 65 lat w latach 1971–1988 (w punktach procentowych)

Urbanizacja

·         Współczynnik urbanizacji w 1999 r. (ludność w miastach w % ogółu ludności) w układzie powiatowym

·         Ludność miejscowości

Mapa przedstawia metodą kartodiagramu kołowego liczbę mieszkańców wszystkich miast i wsi w skali do 1:100.000. Dane pochodzą z systemu PESEL z aktualnością na 01.01.2000.

Szkolnictwo i wykształcenie

W układzie powiatowym:

·         Uczniowie liceów ogólnokształcących w 1998 na 10 tys. ludności

·         Uczniowie średnich szkół technicznych w 1998 na 10 tys. ludności

W układzie gminnym:

·         Ludność z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym w 1970 i 1988 r. (udział w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej)

·         Ludność z wykształceniem średnim w 1970 i 1988 r. (udział w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej)

·         Ludność z wykształceniem wyższym w 1970 i 1988 r. (udział w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej)

·         Zmiana udziału ludności z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, średnim i wyższym w latach 1970–1988 (w punktach procentowych)

Struktura społeczno-zawodowa

·         Ludność utrzymująca się z rolnictwa w 1950, 1970 i 1988 r. . (udział w ogólnej liczbie ludności w %)

·         Ludność utrzymująca się ze źródeł pozarolniczych w 1950, 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie ludności w %); por. ARP 63.7.1

·         Ludność utrzymująca się z pracy poza rolnictwem w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie ludności w %); por. ARP 63.7.4

·         Ludność utrzymująca się ze źródeł niezarobkowych w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie ludności w %); por. ARP 63.7.7

·         Zmiana udziału ludności utrzymujacej się z rolnictwa w latach 1951–1970 i 1971–1988 (w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności utrzymujacej się ze źródeł pozarolniczych w latach 1951–1970 i 1971–1988 (w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności utrzymujacej się z pracy poza rolnictwem w latach 1971–1988 (w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności utrzymujacej ze źródeł niezarobkowych w latach 1971–1988 (w punktach procentowych)

Rynek pracy

Blok tematyczny "Aktywność zawodowa w działach gospodarki"

Mapy w układzie gminnym:

·         Ludność czynna zawodowo w rolnictwie w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w %)

·         Ludność czynna zawodowo w rolnictwie uspołecznionym w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

·         Ludność czynna zawodowo w gospodarce uspołecznionej w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

·         Ludność czynna zawodowo w sektorze rolnictwa w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

·         Ludność czynna zawodowo w sektorze przemysłu w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

·         Ludność czynna zawodowo w sektorze usług rynkowych w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

·         Ludność czynna zawodowo w sektorze usług nierynkowych w 1970 i 1988 r. (udział w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w gospodarce narodowej w %)

 

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w rolnictwie w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w rolnictwie uspołecznionym w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w gospodarce uspołecznionej w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w sektorze rolnictwa w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w sektorze przemysłu w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w sektorze usług rynkowych w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

·         Zmiana udziału ludności czynnej zawodowo w sektorze usług nierynkowych w latach 1971–1988 (różnica w punktach procentowych)

Blok tematyczny "Bezrobocie"

W układzie powiatowym:

Grupa map przedstawiających stan bezrobocia, stan na 31 XII 1998, 30 VI 1999,  31 XII 1999, 30 VI 2000 r

·         Stopa bezrobocia rejestrowanego w % ludności aktywnej zawodowo.  zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w % ogółu bezrobotnych.

·         Udział bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w % ogółu bezrobotnych.

·         Udział zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy do 6 miesięcy w % ogółu bezrobotnych.

·         Udział zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy w % ogółu bezrobotnych.

·         Udział zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy w % ogółu bezrobotnych.

·         Udział zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy 24 miesiące i więcej w % ogółu bezrobotnych.