Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Spis map

Część III SPOŁECZEŃSTWO

61. PRZESZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI

61.1 Rozmieszczenie ludności, 1897/1900, 1930/1933

1. Gęstość zaludnienia, 1897/1900 1:4000000
Marek Jerczyński
2. Gęstość zaludnienia, 1930/1933 1:4000000
Wojciech Jankowski
3. Ludność miejska, 1897/1900 1:4000000
Marek Jerczyński
4. Ludność miejska, 1930/1933 1:4000000
Wojciech Jankowski

61.2 Struktura językowa i wyznaniowa w pierwszej połowie

XX wieku

Piotr Eberhardt
1. Struktura językowa, 1931 1:3000000
2. Struktura językowa ludności Polski, 1931
Diagram
3. Rozmieszczenie ludności polskiej, 1900 1:12000000
4. Struktura wyznaniowa, 1931 1:3000000
5. Struktura wyznaniowa ludności Polski, 1931
Diagram

61.3 Przemieszczenia ludności wywołane II wojną światową

Andrzej Gawryszewski, Leszek A. Kosiński
1. Ludność na terenach okupowanych, 1939 1:9000000
2. Ruchy migracyjne, 1939-1950 1:7000000
3. Polscy migranci wojenni poza krajem 1:180000000
4. Deportacje 1:7000000
5. Deportacje radzieckie, 1940-1941 1:9000000
6. Polacy w ZSRR, 1940-1945 1:40000000
7. Rozmieszczenie i zagłada Żydów 1:4500000
8. Rozproszenie ludności Warszawy, 1944 1:4500000
9. Pochodzenie terytoriaolne ludności ziem zachodnich
i północnych, 1950 1:4500000

62. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI

62.1 Rozmieszczenie ludności, 1992

Jacek Pasławski, Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek
Rozmieszczenie ludności, 1992 1:1500000
Przykłady osadnictwa wiejskiego 1:200000

62.2 Gęstość i zmiany zaludnienia 1950-1992

Piotr Eberhardt, Andrzej Stasiak
1. Gęstość zaludnienia, 1950 1:3000000
2. Gęstość zaludnienia, 1992 1:3000000
3. Zmiany gęstości zaludnienia 1951-1992 1:6000000
4. Średnie roczne zmiany zaludnienia 1951-1970 1:4500000
5. Średnie roczne zmiany zaludnienia 1971-1992 1:4500000
6. Średnie roczne zmiany zaludnienia 1951-1992 1:4500000

63. STRUKTURA LUDNOŚCI

63.1 Ludność miejska i wiejska

Piotr Korcelli, Andrzej Gawryszewski, Janusz Księżak
1. Rozwój liczby ludności Polski, 1946-1994 (2010)
Wykres
Ludność według klas wielkości miast, 1946-1993
Wykres
2. Rozwój ludności w miastach 1:4500000
Typy dynamiki rozwoju ludności miejskiej, 1950-1993
Wykres
Bilans ludności w miastach, 1946-1993
Wykres
3. Rozwój ludności na wsi 1:4500000
Typy dynamiki rozwoju ludności wiejskiej, 1950-1993
Wykres
Bilans ludności na wsi, 1946-1993
Wykres
4. Ludność miejska według płci i wieku 1970, 1993 1:3000000
5. Ludność wiejska według płci i wieku 1970, 1993 1:3000000

63.2 Wiek ludności

Andrzej Gawryszewski
1. Ludność w wieku 0-14 lat, 1970 1:4500000
2. Ludność w wieku 15-59 lat, 1970 1:4500000
3. Ludność w wieku 60 i więcej lat, 1970 1:4500000
4. Ludność w wieku 0-14 lat, 1988 1:4500000
5. Ludność w wieku 15-59 lat, 1988 1:4500000
6. Ludność w wieku 60 i więcej lat, 1988 1:4500000
7. Obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku
nieprodukcyjnym, 1988 1:4500000
8. Struktura wieku ludności, 1970 1:4500000
9. Struktura wieku ludności, 1988 1:4500000

63.3 Ludność według płci i wieku, 1950-1992

Andrzej Gawryszewski, Janusz Księżak
1. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupach wieku, 1950-1992
Wykresy
2. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 30-44 lat, 1975-1992 1:6000000
3. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 45-59 lat, 1975-1992 1:6000000
4-6. Liczba kobiet na 100 mężczyzn, 1950, 1970, 1992
4. Liczba kobiet na 100 mężczyzn, 1950 1:6000000
5. Liczba kobiet na 100 mężczyzn, 1970 1:6000000
6. Liczba kobiet na 100 mężczyzn, 1992 1:6000000
7-12. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w podstawowych grupach wieku, 1970, 1988
7. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 0-14 lat, 1970 1:6000000
8. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 15-59 lat, 1970 1:6000000
9. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 60 i więcej lat, 1970 1:6000000
10. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 0-14 lat, 1988 1:6000000
11. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 15-59 lat, 1988 1:6000000
12. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 60 i więcej lat, 1988 1:6000000

63.4 Wykształcenie ludności

Andrzej Gawryszewski
1. Ludność z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym, 1970 1:4500000
2. Ludność z wykształceniem średnim, 1970 1:4500000
3. Ludność z wykształceniem wyższym, 1970 1:4500000
4. Ludność z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym, 1988 1:4500000
5. Ludność z wykształceniem średnim, 1988 1:4500000
6. Ludność z wykształceniem wyższym, 1988 1:4500000
7. Struktura wykształcenia ludności, 1970 1:4500000
8. Struktura wykształcenia ludności, 1988 1:4500000
9. Poziom wykształcenia ludności, 1960-1988
Wykresy

63.5 Wykształcenie ludności rolniczej

1-6. Poziom wykształcenia ludności pracującej we własnym
gospodarstwie rolnym, 1988
1. Ludność z wykształceniem podstawowym nie ukończonym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
2. Ludność z wykształceniem podstawowym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
3. Ludność z wykształceniem ponadpodstawowym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
4. Ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
5. Ludność z wykształceniem średnim i wyższym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
6. Ludność z wykształceniem rolniczym 1:4500000
Bożena Gałczyńska
7-8. Struktura wykształcenia ludności pracującej we własnym
gospodarstwie rolnym
7. Struktura wykształcenia, 1978 1:6000000
Bożena Gałczyńska, Andrzej Czerny
8. Struktura wykształcenia, 1988 1:6000000
Bożena Gałczyńska, Andrzej Czerny
9. Czynni zawodowo w rolnictwie na wsi z wykształceniem
ponadpodstawowym, 1988 1:6000000
Bożena Gałczyńska
10. Poziom wykształcenia ludności rolniczej na wsi
Wykresy
Bożena Gałczyńska

63.6 Gospodarstwa domowe

Andrzej Gawryszewski
1. Gospodarstwa domowe 1-2-osobowe, 1970 1:4500000
2. Gospodarstwa domowe 3-4-osobowe, 1970 1:4500000
3. Gospodarstwa domowe 5 i więcej osobowe, 1970 1:4500000
4. Gospodarstwa domowe 1-2-osobowe, 1988 1:4500000
5. Gospodarstwa domowe 3-4-osobowe, 1988 1:4500000
6. Gospodarstwa domowe 5 i więcej osobowe, 1988 1:4500000
7. Gospodarstwa domowe bez użytkownika gospodarstwa rolnego, 1970 1:4500000
8. Gospodarstwa domowe bez użytkownika gospodarstwa rolnego, 1988 1:4500000
9. Typy struktury gospodarstw domowych, 1988 1:4500000
Rodziny niepełne [w tekście] 1:6000000

63.7 Ludność według głównych źródeł utrzymania

Andrzej Stasiak, Andrzej Gawryszewski
1. Ludność utrzymująca się ze źródeł pozarolniczych, 1950 1:4500000
2. Ludność utrzymująca się ze źródeł pozarolniczych, 1988 1:4500000
3. Zmiany ludności utrzymującej się ze źródeł
pozarolniczych, 1951-1988 1:4500000
4. Ludność utrzymująca się z pracy poza rolnictwem, 1970 1:4500000
5. Ludność utrzymująca się z pracy poza rolnictwem, 1988 1:4500000
6. Zmiany ludności utrzymującej się z pracy poza
rolnictwem, 1971-1988 1:4500000
7. Ludność utrzymująca się ze źródeł niezarobkowych, 1970 1:4500000
8. Ludność utrzymująca się ze źródeł niezarobkowych, 1988 1:4500000
9. Zmiany ludności utrzymującej się ze źródeł
niezarobkowych, 1971-1988 1:4500000

63.8 Ludność pracująca

Małgorzata Kałaska
1. Pracujący ogółem, 1970 1:4500000
2. Pracujący ogółem, 1993 1:4500000
3. Pracujący ogółem, 1970 i 1980 1:6000000
4. Pracujący ogółem, 1980 i 1993 1:6000000
5. Pracujący według sektorów ekonomicznych, 1993 1:6000000
6. Pracujący w rolnictwie, 1970 i 1993 1:6000000
7. Pracujący w rolnictwie indywidualnym, 1988 i 1993 1:6000000
8. Pracujący według płci, 1970 i 1993 1:6000000
9. Pracujący według sektorów własności, 1990 i 1993 1:6000000
10. Pracujący poza rolnictwem indywidualnym według sektorów
własności, 1990 i 1993 1:6000000
11. Pracownicy pełnozatrudnieni według poziomu wykształcenia, 1992 1:6000000
Ludność pracująca, 1950-1993
Wykres

63.9 Bezrobocie

Andrzej Gawryszewski
1. Bezrobotni ogółem, 1993 1:6000000
2. Bezrobotne kobiety, 1993 1:6000000
3. Bezrobotni pozostający bez pracy 13 miesięcy i więcej, 1993 1:6000000
4. Bezrobotni, których ostatnim miejscem pracy był sektor
publiczny, 1994 1:6000000
5. Bezrobotni w wieku do 24 lat, 1993 1:6000000
6. Bezrobotni w wieku do 25-34 lat, 1993 1:6000000
7. Bezrobotni w wieku 35-44 lat, 1993 1:6000000
8. Bezrobotni, których ostatnim miejscem pracy był przemysł
i budownictwo, 1994 1:6000000
9. Bezrobotni z wykształceniem podstawowym i niepełnym
podstawowym, 1993 1:6000000
10. Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 1993 1:6000000
11. Bezrobotni z wykształceniem średnim i wyższym, 1993 1:6000000
12. Bezrobotni, których ostatnim miejscem pracy były pozostałe działy
gospodarki (bez rolnictwa i leśnictwa), 1994 1:6000000
Stopa bezrobocia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, 1990-1993
Wykres
Zwolnienia grupowe, 1990-1994
Wykres
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według wieku,
marzec 1991 - marzec 1994
Wykres
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia,
marzec 1991 - marzec 1994
Wykres
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez
pracy, wrzesień 1992 - marzec 1994
Wykres
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według ostatniego miejsca pracy,
marzec 1992 - marzec 1994
Wykres

64. RUCH NATURALNY

64.1 Małżeństwa, rozwody

Piotr Korcelli, Elżbieta Iwanicka-Lyra
1. Małżeństwa, 1992 1:3000000
2. Rozwody, 1992 1:3000000
3. Nadwyżka małżeństw zawartych nad rozwiązanymi
przez rozwód, 1992 1:3000000
4. Wiek środkowy nowożeńców (mężczyzn), 1992 1:6000000
5. Wiek środkowy nowożeńców (kobiet), 1992 1:6000000
6. Rozwody według liczby małoletnich dzieci, 1992 1:6000000
7. Małżeństwa, 1950-1992
Wykres
8. Wiek środkowy nowożeńców, 1950-1992
Wykres
Małżeństwa zawarte i rozwiązane, 1950-1992
Wykres

64.2 Urodzenia

Adam Jelonek
1. Urodzenia - ogółem 1:3000000
2. Urodzenia - miasta 1:3000000
3. Urodzenia - wieś 1:3000000
4. Dzietność kobiet, 1992 1:6000000
5. Urodzenia żywe według wieku matki, 1992 1:6000000
6. Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka, 1992 1:6000000
7. Urodzenia żywe na 1000 ludności, 1946-1992
Wykres

64.3 Zgony

Adam Jelonek
1. Zgony - ogółem 1:3000000
2. Zgony - miasta 1:3000000
3. Zgony - wieś 1:3000000
4. Zgony niemowląt, 1992 1:6000000
5. Zgony noworodków, 1992 1:6000000
6. Zgony według płci i wieku, 1950, 1970, 1992
Wykres
7. Zgony na 1000 ludności, 1946-1992
Wykres

64.4 Przyrost naturalny i reprodukcja ludności

Adam Jelonek
1. Przyrost naturalny - ogółem 1:3000000
2. Przyrost naturalny - miasta 1:3000000
3. Przyrost naturalny - wieś 1:3000000
4. Płodność kobiet, 1992 1:6000000
5. Reprodukcja ludności brutto, 1992 1:6000000
6. Dynamika demograficzna, 1992 1:6000000
7. Przyrost naturalny w latach 1946-1992
Wykres

65. MIGRACJE LUDNOŚCI

65.1 Ludność zasiedziała i napływowa

Andrzej Gawryszewski
1. Ludność zasiedziała, 1970 1:3000000
Ludność napływowa według okresu przybycia do miejscowości
zamieszkania, 1978
Wykres
2. Ludność według okresu zamieszkiwania, 1970 1:3000000
3. Ludność zasiedziała, 1988 1:3000000
Ludność napływowa według okresu przybycia do miejscowości
zamieszkania, 1978 i 1988
Wykres
4. Ludność według okresu zamieszkiwania, 1988 1:3000000

65.2 Migracje wewnętrzne ludności

Piotr Korcelli, Andrzej Gawryszewski
1. Napływ, 1990-1992 1:4500000
2. Odpływ, 1990-1992 1:4500000
3. Saldo migracji, 1990-1992 1:4500000
4. Napływ, 1976-1992 1:4500000
5. Odpływ, 1976-1992 1:4500000
6. Saldo migracji, 1976-1992 1:4500000
7. Migracje wewnątrzwojewódzkie i międzywojewódzkie, 1990-1992 1:4500000
8. Saldo migracji na wsi, 1976-1978 1:4500000
9. Saldo migracji na wsi, 1991-1992 1:4500000

65.3 Migracje zagraniczne

1. Emigracja z Polski, 1980-1989 1:6000000
Marek Jerczyński
2. Emigracja z Polski, 1990-1993 1:6000000
Marek Jerczyński
3. Struktura wieku i płci emigrantów, 1980-1989, 1990-1993
Wykres
Marek Jerczyński
4. Obcokrajowcy zamieszkali w Polsce, 1991 1:6000000
Marek Jerczyński
5. Imigracja do Polski, 1990-1993 1:6000000
Marek Jerczyński
6. Struktura wieku i płci imigrantów, 1980-1989, 1990-1993
Wykres
Marek Jerczyński
7. Kierunki emigracji z Polski, 1980-1989 1:6000000
Marek Jerczyński
8. Wyjazdy czasowe obywateli polskich za granice, 1984-1988 1:6000000
Marek Kupiszewski
9. Poziom wykształcenia migrantów czasowych z Polski, 1988
Diagram
Marek Kupiszewski
10. Czasowy ruch osobowy na przejściach granicznych, 1994 1:3000000
Marek Jerczyński
11. Formy zagranicznych ruchów wędrówkowych, 1946-1994
Wykres
Marek Jerczyński

65.4 Dojazdy do pracy

1. Regiony dojazdów do pracy, 1983 1:2500000
Alina Potrykowska, Danuta Bodzak
2. Hierarchia ośrodków dojazdów do pracy w systemie miast polski, 1983 1:2500000
Alina Potrykowska
3. Doknięcie regionalne dojazdów do pracy w skali
województw, 1973-1988 1:6000000
Alina Potrykowska
4. Dojazdy do pracy, 1973-1988
Wykres
Alina Potrykowska

66. OSADNICTWO MIEJSKIE

66.1 Miasta w 1994 roku - stan prawny i wiek

Miasta w 1994 roku - stan prawny i wiek 1:1500000
Michał Najgrakowski

66.2 Miasta w 1994 roku - ludność

1. Zmiany w ludności miast, 1950-1992 1:1500000
Marek Jerczyński, Janusz Księżak
2. Nadania i utrata praw miejskich, 1951-1994 1:6000000
Marek Jerczyński
Zmiany w wielkości i kolejności największych miast, 1950 i 1992
Wykres
Marek Jerczyński

66.3 Aglomeracje wielkomiejskie

Zbigniew Rykiel
1. Szczecin 1:500000
2. Gdańsk 1:500000
3. Bydgoszcz 1:500000
4. Białystok 1:500000
5. Poznań 1:500000
6. Częstochowa 1:500000
7. Łódź 1:500000
8. Warszawa 1:500000
9. Wrocław 1:500000
10. Katowice (GOP) i Rybnik 1:500000
11. Kraków 1:500000
12. Lublin 1:500000

67. OSADNICTWO WIEJSKIE

67.1 Typy morfogenetyczne osiedli wiejskich

Halina Szulc
1. Typy morfogenetyczne osiedli wiejskich w XIX wieku 1:2500000
2. Modelowe przykłady typów morfogenetycznych wsi w XIX wieku
8 map 1:25000
3. Współczesny obraz wsi modelowych
8 map 1:50000

67.2 Funkcje obszarów wiejskich

Funkcje obszarów wiejskich 1:1500000
Władysława Stola

68. MIESZKALNICTWO

68.1 Zasoby mieszkaniowe

Alina Muzioł-Węcławowicz
1. Mieszkania według okresu budowy, 1988 1:4500000
2. Mieszkania według liczby izb, 1988 1:4500000
3. Powierzchnia użytkowa mieszkań, 1988 1:4500000
4. Mieszkania w budynkach komunalnych, 1988 1:4500000
5. Mieszkania w budynkach spółdzielczych, 1988 1:4500000
6. Mieszkania w budynkach zakładów pracy, 1988 1:4500000
7. Mieszkania w budynkach prywatnych, 1988 1:4500000
8. Struktura własności i tytułów użytkowania mieszkań, 1992 1:4500000
9. Mieszkania oddane do użytku w latach 1970-1992
Wykres

68.2 Warunki mieszkaniowe

Alina Muzioł-Węcławowicz
1. Liczba mieszkań, 1978 1:4500000
2. Liczba mieszkań, 1988 1:4500000
3. Powierzchnia użytkowa mieszkań, 1988 1:4500000
4. Liczba osób na 1 pokój, 1988 1:4500000
5. Gospodarstwa domowe zamieszkujące samodzielnie, 1988 1:4500000
6. Ludność w mieszkaniach wyposażonych co najmniej w wodociąg,
łazienkę i ustęp spłukiwany, 1988 1:4500000
7. Ludność w mieszkaniach wyposażonych co najmniej
w wodociąg, 1988 1:4500000
8. Ludnośc zamieszkująca w bardzo dobrych warunkach
mieszkaniowych, 1988 1:4500000
9. Ludnośc zamieszkująca w bardzo złych warunkach
mieszkaniowych, 1988 1:4500000

71. POZIOM ŻYCIA

71.1 Poziom życia ludności

Kazimierz Latuch, Andrzej Gawryszewski
1-5. Sytuacja materialna gospodarstw domowych według grup
społeczno-ekonomicznych ludności, 1982, 1985, 1990, 1993
1. Samoocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych
Wykres
2. Gospodarstwa domowe ogółem, 1985, 1990, 1993 1:6000000
3. Gospodarstwa domowe pracownicze, 1985, 1990, 1993 1:6000000
4. Gospodarstwa domowe chłopskie i pracowniczo-chłopskie,
1985, 1990, 1993 1:6000000
5. Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, 1985, 1990, 1993 1:6000000
6-10. Sposób gospodarowania dochodem gospodarstw domowych
według grup społeczno-ekonomicznych ludności, 1982, 1985,
1990, 1993
6. Samoocena sposobu gospodarowania dochodem gospodarstw
domowych
Wykres
7. Gospodarstwa domowe ogółem, 1985, 1990, 1993 1:6000000
8. Gospodarstwa domowe pracownicze, 1985, 1990, 1993 1:6000000
9. Gospodarstwa domowe chłopskie i pracowniczo-chłopskie,
1985, 1990, 1993 1:6000000
10. Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, 1985, 1990, 1993 1:6000000
11-15. Wyposażenie gospodarstw domowych w niektóre
przedmioty trwałego użytkowania, 1982, 1985, 1989, 1993
11. Wyposażenie gospodarstw domowych ogółem w niektóre
przedmioty trwałego użytkowania
Wykres
12. Samochody osobowe, 1985, 1989, 1993 1:6000000
13. Telewizory kolorowe, 1985, 1989, 1993 1:6000000
14. Automaty pralnicze, 1985, 1989, 1993 1:6000000
15. Chłodziarki i zamrażarki, 1985, 1989, 1993 1:6000000

72. OŚWIATA, NAUKA I KULTURA

72.1 Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i srednie, 1992/1993

Elżbieta Iwanicka-Lyra, Zbigniew Rykiel
1. Placówki wychowania przedszkolnego 1:4500000
2. Wychowanie przedszkolne 1:4500000
3. Szkoły podstawowe przysposabiające do zawodu 1:4500000
4. Szkoły podstawowe 1:4500000
5. Dzieci i m.łodzież w szkołach podstawowych 1:4500000
6. Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 1:4500000
7. Licea ogólnokształcące 1:4500000
8. Średnie szkoły zawodowe 1:4500000
9. Nauka języków obcych w szkołach średnich 1:4500000

72.2 Szkolnictwo wyższe i nauka

Ewa Nowosielska
1. Ośrodki uczelniane w latach 1974/1975 i 1993/1994 1:4500000
2. Szkolnictwo wyższe państwowe, 1993 1:4500000
3. Szkolnictwo wyższe niepaństwowe, 1993 1:4500000
4. Zatrudnienie w dziale nauka i rozwój techniki, 1987, 1993 1:4500000
5. Zmiany zatrudnienia w dziale nauka i rozwój techniki, 1987-1993 1:4500000
6. Zatrudnienie w dziale nauka i rozwój techniki, 1993 1:4500000
7. Studenci według kierunku studiów
Wykres
8. Studenci na 10000 mieszkańców
Wykres
9. Nauczyciele akademiccy, 1993/1994
Wykres
10. Zatrudnienie w dziale nauka i rozwój techniki
Wykres
11. Zużycie aparatury naukowo-badawczej
Wykres
12. Wydatki budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe
Wykres

72.3 Kultura

Elżbieta Iwanicka-Lyra, Zbigniew Rykiel
1. Muzea, 1993 1:3000000
2. Teatry i instytucje muzyczne, 1991 1:3000000
3. Liczba przedstawień i widzów, 1991 1:7500000
4. Placówki upowszechniania kultury, 1991 1:7500000
5. Kina, 1992 1:7500000
6. Biblioteki i czytelnictwo, 1992 1:7500000
7. Gazety i czasopisma, 1988 1:7500000
8. Radio i telewizja, 1991 1:7500000
9. Zabytki architektury i urbanistyki, 1991 1:7500000
10. Uczęszczający do instytucji kulturalnych
Wykresy

73. ZDROWIE I WYPOCZYNEK

73.1 Ochrona zdrowia

Halina Powęska
1. Lekarze, 1992 1:4500000
2. Lekarze dentyści, 1992 1:4500000
3. Pielęgniarki, 1992 1:4500000
4. Apteki, 1992 1:4500000
5. Lekarze specjaliści, 1992 1:4500000
6. Łóżka w szpitalach, 1992 1:4500000
7. Pomoc doraźna, 1992 1:6000000
8. Inwestycje, 1992 1:6000000
9. Porady lekarskie, 1992 1:6000000
10. Porady stomatologiczne, 1992 1:6000000
11. Personel służby zdrowia, 1938-1992
Wykres

73.2 Stan zdrowia ludności

Witold A. Zatoński, Jerzy Tyczyński
1. Umieralność ogółem, 1895-1994
Wykres
2. Umieralność mężczyzn na nowotwory złośliwe, 1986-1990 1:6000000
3. Umieralność kobiet na nowotwory złośliwe, 1986-1990 1:6000000
4. Umieralność mężczyzn na nowotwory złośliwe płuca, 1986-1990 1:6000000
5. Umieralność kobiet na nowotwory złośliwe sutka, 1986-1990 1:6000000
6. Umieralność mężczyzn w wieku 45-64 lat na zawał serca, 1988 1:6000000
7. Umieralność kobiet w wieku 45-64 lat na zawał serca, 1988 1:6000000
8. Umieralność mężczyzn z powodu wypadków, urazów i zatruć, 1988 1:6000000
9. Umieralność kobiet z powodu wypadków, urazów i zatruć, 1988 1:6000000
10. Inwalidzi, 1988 1:6000000
11. Spożycie papierosów, 1985-1988 1:6000000
12. Umieralność niemowląt, 1928-1992
Wykres
13. Umieralność w wieku 35-64 lat, 1950-1991
Wykres
14. Zgony według przyczyn, 1960-1990
Diagram
15. Struktura umieralności na nowotwory złośliwe, 1963, 1991
Diagram
16. Przeciętne dalsze trwanie życia, 1928-1991
Wykres

73.3 Ruch turystyczny

Stanisław Liszewski
1. Korzystający z obiektów wczasowo-wypoczynkowych, 1989 1:6000000
2. Długość pobytu w obiektach wczasowo-wypoczynkowych, 1989 1:6000000
3. Stopień wykorzystania obiektów wczasowo-wypoczynkowych,
1989-1990 1:6000000
4. Zasięg geograficzny miejsc zamieszkania turystów przebywajacych
w Spale, 1989 1:6000000
5. Sezonowość wykorzystania obiektów wczasowo-wypoczynkowych,
1989/1990. Wybrane przykłady
Wykresy
6. Korzystający z obiektów turystycznych, 1989 1:6000000
7. Długość pobytu w obiektach turystycznych, 1989 1:6000000
8. Stopień wykorzystania obiektów turystycznych, 1989 1:6000000
9. Zasięg geograficzny miejsc zamieszkania turystów przebywajacych
w Kazimierzu Dolnym, 1989 1:6000000
10. Sezonowość wykorzystania obiektów turystycznych, 1989/1990.
Wybrane przykłady
Wykresy
11. Przyjazdy cudzoziemców do Polski, 1985, 1992 1:40000000
12. Przyjazdy cudzoziemców do Polski w celach turystycznych, 1992 1:40000000
13. Wyjazdy obywateli polskich za granicę, 1988 1:40000000
14. Ruch na przejściach granicznych, 1992 1:6000000
15. Sezonowość ruchu na przejściach granicznych, 1992
Wykres

73.4 Formy rekreacji ludności, 1994/1995

Andrzej Gawryszewski, Kazimierz Latuch
1-2. Uczestnictwo gospodarstw domowych w krajowych wyjazdach
turystycznych według miejsca zamieszkania
1. Uczestnictwo w wyjazdach na 2-4 dni 1:7500000
2. Uczestnictwo w wyjazdach na 5 dni i więcej 1:7500000
3-4. Wyjazdy turystyczne według miejsca zamieszkania
3. Liczba wyjazdów na 2-4 dni 1:7500000
4. Liczba wyjazdów na 5 dni i więcej 1:7500000
5-6. Wyjazdy turystyczne według głównych celów
5. Wyjazdy turystyczne na 2-4 dni 1:7500000
6. Wyjazdy i przyjazdy turystyczne na 5 dni i więcej 1:7 500000
7-8. Wyjazdy turystyczne według organizatorów pobytu
7. Wyjazdy turystyczne na 2-4 dni 1:7500000
8. Wyjazdy i przyjazdy turystyczne na 5 dni i więcej 1:7 500000
9-10. Wyjazdy turystyczne według głównych środków transportu
9. Wyjazdy turystyczne na 2-4 dni 1:7500000
10. Wyjazdy i przyjazdy turystyczne na 5 dni i więcej 1:7 500000
11-12. Wyjazdy turystyczne według głównego miejsca noclegu
11. Wyjazdy turystyczne na 2-4 dni 1:7500000
12. Wyjazdy i przyjazdy turystyczne na 5 dni i więcej 1:7 500000
13-14. Przepływy turystyczne według regionów zamieszkania i
pobytu
13. Przepływy turystyczne na 2-4 dni 1:7500000
14. Przepływy turystyczne na 5 dni i więcej 1:7500000
15. Przepływy turystyczne na 5 dni i więcej według głównych celów 1:7500000
16. Przepływy turystyczne na 5 dni i więcej według głównych środków
transportu 1:7500000
17. Główne sposoby spędzania czasu w wyjazdach turystycznych na 5
dni i więcej 1:7500000
18. Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki i wypoczynku
według miejsca zamieszkania 1:7500000
Regiony bioklimatyczne [w tekście] 1:7500000
Teresa Kozłowska-Szczęsna

74. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PATOLOGIE SPOŁECZNE

74.1 Sądownictwo, patologie społeczne

Małgorzata Bartnicka, Sławomir Bartnicki
1-6. Sądownictwo
1. Sędziowie, 1976 1:6000000
2. Sędziowie, 1992 1:6000000
3. Sprawy cywilne, 1976 1:6000000
4. Sprawy cywilne, 1993 1:6000000
5. Sprawy karne, 1976 1:6000000
6. Sprawy karne, 1993 1:6000000
7-16. Zjawiska patologii społecznej
Małgorzata Bartnicka, Sławomir Bartnicki, Andrzej Kowalczyk
7. Przestępstwa ogółem, 1976 1:6000000
8. Przestępstwa ogółem, 1992 1:6000000
9. Przestępstwa przeciw mieniu, 1976 1:6000000
10. Przestępstwa przeciw mieniu, 1992 1:6000000
11. Przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu, 1976 1:6000000
12. Przestępstwa przeciw życiu i zdrowiu, 1992 1:6000000
13. Narkomani 1:6000000
14. Spożycie alkoholu i alkoholicy 1:6000000
15. Spożycie alkoholu, 1954-1988
Wykres
16. Przestępczość, 1954-1992
Wykres

75. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

75.1 Wyznania religijne

Piotr Eberhardt, Jerzy Ostrowski
1-6. Kościół rzymskokatolicki
1. Wierni, 1993 1:4500000
2. Duchowieństwo, 1993 1:4500000
3. Parafie i obiekty sakralne, 1993 1:4500000
4. Religijne praktyki niedzielne, 1984 1:4500000
5. Zakony, 1993 1:4500000
6. Sanktuaria i ruch pielgrzymkowy, 1993 1:4500000
7-12. Inne kościoły i związki wyznaniowe
7. Polski autokefaliczny kościół prawosławny, 1992 1:7500000
8. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, 1992 1:7500000
9. Kościół polskokatolicki, 1992 1:7500000
10. Kościół ewangelicko-augsburski w R.P., 1992 1:7500000
11. Związek wyznania świadków Jehowy w Polsce, 1994 1:7500000
12. Związek gmin wyznania żydowskiego w R.P., 1992 1:7 500000

75.2 Wybory prezydenckie 1990, wybory parlamentarne 1991

Grzegorz Węcławowicz
1-5. Wybory prezydenckie 1990 (pierwsza tura - 25 listopada,
druga tura - 9 grudnia)
1. Frekwencja wyborcza 1:6000000
2. Poparcie dla Lecha Wałęsy 1:6000000
3. Poparcie dla Stanisława Tymińskiego 1:6000000
4. Poparcie dla Tadeusza Mazowieckiego 1:6000000
5. Druga tura - poparcie dla Lecha Wałęsy 1:6000000
6-15. Wybory parlamentarne 27 października 1991
6. Frekwencja wyborcza 1:6000000
7. Unia Demokratyczna 1:6000000
8. Sojusz Lewicy Demokratycznej 1:6000000
9. Wyborcza Akcja Katolicka 1:6000000
10. Porozumienie Obywatelskie Centrum 1:6000000
11. Konfederacja Polski Niepodległej 1:6000000
12. Kongres Liberalno-Demokratyczny 1:6000000
13. Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Programowy 1:6000000
14. Porozumienie Ludowe 1:6000000
15. Partie zwycięskie w okręgach wyborczych 1:6000000

75.3 Wybory parlamentarne 19 września 1993

Grzegorz Węcławowicz
1. Frekwencja wyborcza 1:6000000
2. Sojusz Lewicy Demokratycznej 1:6000000
3. Polskie Stronnictwo Ludowe 1:6000000
4. Unia Demokratyczna 1:6000000
5. Unia Pracy 1:6000000
6. Konfederacja Polski Niepodległej 1:6000000
7. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 1:6000000
8. Katolicki Komitet Wyborczy - "Ojczyzna" 1:6000000
9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 1:6000000
10. Porozumienie Centrum 1:6000000
11. Kongres Liberalno-Demokratyczny 1:6000000
12. Ugrupowania zwycięskie 1:6000000
Podział głosów w wyborach do Sejmu (w procentach ważnych głosów)
Diagram
Ugrupowania reprezentowane w Sejmie (liczba i procent miejsc)
Diagram

75.4 Wybory prezydenckie 1995

Andrzej Czerny, Ewa Nowosielska
1. Frekwencja w pierwszej turze głosowania 1:4500000
2. Rywalizacja A. Kwaśniewskiego z L. Wałęsą w pierwszej turze
głosowania 1:4500000
3. Rywalizacja między pozostałymi kandydatami w pierwszej turze
głosowania 1:4500000
4. Zbiorcze wyniki pierwszej i drugiej tury głosowania
Diagram
5. Głosy oddane na A. Kwaśniewskiego w pierwszej turze głosowania 1:4500000
6. Głosy oddane na L. Wałęsę w pierwszej turze głosowania 1:4500000
7. Frekwencja w drugiej turze głosowania 1:4500000
8. Rywalizacja A. Kwaśniewskiego i L. Wałęsy w drugiej turze
głosowania 1:4500000
9. Wzrost poparcia dla A. Kwaśniewskiego w drugiej turze głosowania 1:4500000